www.charlesvos.nl

vrijdag, 12 maart 2010 00:00

Tentoonstellingen

Limburgsche Kunstkring [1]
27 december 1920 - 7 januari 1921
Groepsexpositie
Locatie: sociëteit Momus Vrijthof
Werken van Charles Vos:

In de Tijd[1a] werd geschreven: "In "lachende meisjeskop" van Vos ligt groote expressie. Uit "Bronzen kopje" haalt men aanstonds de Italiaanse jongen." Vos vertrok samen met zijn vrouw op 1 juli 1919, als uitvloeisel van de "Prix de Rome", voor een half jaar naar Italië. Daar ontwierp hij het jongenskopje. Na terugkomst werd het in brons gegoten. (Zie http://www.charlesvos.nl/particulier-bezit/beelden-van-personen nr.13)

Regeeringsjubileum 1898-1923 [2]
1923
Groepsexpositie
Locatie: Stedelijk Museum Amsterdam
Werken van Charles Vos:

ten01

 

Tentoonstelling van de Liturgische Kunst
Organisatiecomité bestaande uit dr. Cassanius Hentzen (voorzitter), Jos. Postmes (kunstschilder), Sprenger (architect), Matthieu Kemp (letterkundige), Mertz, Sändhovel en v d Sandt (architecten), Charles Vos (beeldhouwer) [2a]
23-30 augustus 1925
Locatie: Kruisherenkerk in Maastricht
Werken van Charles Vos:
Uit kranten, zie beneden, blijkt dat Vos zeker vertegenwoordigd was met:
Een Madonna (in brons)
St. Franciscus
H. Hartbeeld
Beeld van Canisius
Van Charles Vos is er een goede Madonna in brons aanwezig, sterk primitief: ook St. Franciscus is doordacht, doch zwakker. [2b]
Da Vinci-achtig, maar na lang bekijken, zeer mooi, is het H. Hartbeeld. Ook diens Franciscus preekend voor de vogels, is heel precies en zijn Canisius is misschien de eenige voorstelling waar we héél duidelijk de heilige, die begeesterd is, zien. [2c]
 
St Bernardushuis[2d]
1929
Groepsexpositie
Locatie: St. Bernardushuis

Werken van Charles Vos:

 1. Maria met Kind, brons (eigendom)
 2. Franciscus, terracotta (eigendom)
 3. Bernulphus, terracotta (eigendom)
 
Tentoonstelling van portretten van kunstenaars[2e]
11 oktober - 9 november 1929
Groepsexpositie
Stedelijk Museum te Amsterdam
Werken van Charles Vos:
Beeld van Allebé
 

Jean Adams (ism Linssen) [3]
Een expositie voor moderne kunst
1 augustus 1929 - 8 augustus 1929
Groepsexpositie (Matthieu Wiegman cat.nr 1-42, Henri Jonas cat. nr. 43-64, Charles Vos cat. nr. 65-74 en Jean Adams cat. nr. 75-108) [4]
Locatie: Rolduc, Kerkrade
Werken van Charles Vos:
65 O.L.Vr met Kindje, beeldje, brons ; eigendom van Mgr. Dr. Poels
66 St Franciscus, terracotta; eigendom Pater Briels
67 H. Hartbeeld, terracotta; eigendom architect Boosten
68 H. Canisius, beeldje (schets) gips
69 H. Canisius, buste
70 Bokkenrijder, brons
71 Portretbuste, gips
72 Geld-duivel I, terracotta
73 Geld-duivel II, terracotta
74 St. Bernulphus, terracotta; eigendom van kapelaan Ad Welters

ten02

 

 

Grand Hotel Heerlen
19 tot en met 27 april 1930
Groepsexpositie: (o.a. beeldhouwer Toon Dupuis, landschapschilder G. de Groot, Anton Dirckx en Charles Vos)
Locatie: Grand Hotel Heerlen
Werken van Charles Vos:
Elke kunstenaar was vertegenwoordigd met meerdere werken. Van Charles Vos was zeker aanwezig met Troosteres der Bedrukten (Maria, troosteres der zieken). Dit beeld werd door de Heerlense bevolking aangeboden aan het ziekenhuis van Heerlen bij het 25-jarige jubileum. [4a]

 

St. Bernulphushuis
1930
Groepsexpositie
Locatie: kunstzalen "De Torens"
Werken van Charles Vos:
In de kunstzalen "De Torens" werd gedurende de Heiligdomsvaart in Maastricht in 1930 een tentoonstelling gehouden, die door het St. Bernulphushuis werd georganiseerd. Er waren enige beeldhouwwerken van Charles Vos tentoongesteld. De tentoonstellingstelling liep tot 4 augustus 1930. [4b]

Stedelijk Museum
1930
Groepsexpositie
Locatie: Stedelijk Museum
Werken van Charles Vos:
In het Stedelijk Museum is, ter gelegenheid van het verschijnen van het Zuidlimburgnummer van de Gemeenschap,  een "Gemeenschap-expositie" gehouden met werk van Charles Eijck, Henri Jonas en Charles Vos.[4c]

 

Limburgsche Kunstkring
Opening 5 april 1931
Locatie: Stedelijk Musem
Werken van Charles Vos:
"wiens groote H. Familie in brons die iets lijdt door zeker dualisme in vorm, door een stylering welke hem minder ligt. Overigens mogen we hier, ook in de teekeningen zijn rustig en sterk kunstenaarschap bewonderen." [4d]

Instituut voor kerkelijke kunst [5]
25 mei 1931 - 10 juni 1931
Groepsexpositie
Locatie: Instituut voor kerkelijke kunst,  Leidsche Gracht 18 te Amsterdam
Werken van Charles Vos:
"een paar ontroerende werken" (RK Het Bouwblad jg 2, nr 26, 30 juli 1931)
De terugkeer van de verloren zoon [5a]
H. Hartgroep (zou een ontwerp voor een groot monument kunnen zijn)
De verloren zoon (prachtig partij getrokken van het klein-materiaal, waarin de natuurlijke pâte een levendig accent aan den vorm verleent)
Piëta (is van een ontroerende dramatische bewogenheid) [5b]
St. Franciscus (vormentaal is hier een extase)
(boetende) Magdelena (niet alleen plastisch voortreffelijk opgelost - op een wijze die wel sterk naar een nieuwe barok wijst, doch ook van een zuiver trillende bewogenheid) [5c]
 
Hotel Janssen (Villa Dr. Hermann)
25 december 1931 tot en met 6 januari 1932
Groepstentoonstelling
Locatie: hotel Janssen Valkenburg
Werken van Charles Vos:
Kunstkeramiek [5d]
Pottenbakker (krachtig van uitbeelding manlijk-forsch)
Madonna (teer en veel devote overgave)
H. Hart
H. Theresia (dat telkens weer boeit, hoe men het ook zich ziet, van achteren, van onderen, van boven, 't is altijd vol zeggingskracht en áf) [5e]
 
Instituut voor Kerkelijke Kunst te Amsterdam [6]
1932 gedurende Maria-congres en verder tot 31 augustus [7]
Groepsexpositie
Locatie: Huize Belvoir Nijmegen Nijmegen
Werken van Charles Vos:
De organisatie was in handen van het Instituut voor Kerkelijke Kunst in Amsterdam (leiding C. Meulenman) [8]
 
Limburgsche Kunstkring [9]
16 oktober 1932
Groepsexpositie (21 kunstenaars)
Locatie: Stedelijk Museum te Maastricht
Werken van Charles Vos:
De Limburger Koerier van 20 oktober 1932 schreef: "Plastisch werk is er van Charles Vos; o.a. een kruiswegstatie in gekleurde ceramiek, waarvan de techniek o.i. meer te waardeeren valt dan de figuratie, en een bronzen allegorie in meer normale vormen."
 
Limburgsche Kunstkring
6 november 1932
Groepsexpositie
Locatie: bovenzalen van het stadhuis in Roermond
Werken van Charles Vos:
Zondag 6 november opende de burgemeester van Roermond, de heer M. Wassink, de tentoonstelling. Na de opening vond een rondleiding voor genodigden langs de vijftig werken plaats. [10]
In het Limburgsch Dagblad van 19 oktober 1932 stond "Van Charles Vos trekt in het byzonder de aandacht een forsche kruiswegstatie, in aardewerk. Sterk van lyn en kleur, gedrongen van proporties, iets rauw van expressie, doch zeer belangwekkend."
 
Limburgsche Kunstkring
Juni 1933 (3-11 juni)
Groepsexpositie
Locatie: Huize Belvoir te Nijmegen
Werken van Charles Vos:
Beschrijving in de krant:
"mijnwerker". Een knap model voor gevelversiering. Vos heeft een zeer hoogstaande techniek bereikt, die het materiaal volkomen beheerscht. Zijn techniek blijft echter ondergeschikt aan den geest. De vorm dringt zich nimmer schreeuwend op, maar groeit harmonisch samen met de geestelijke kracht en ideële intentie van de kunstenaar." [11]

 

Limburgsche Kunstkring [12]
1933
Groepsexpositie (17 leden)
Locatie: Stedelijk Museum Maastricht (drie benedenzaaltjes en drie salons op de bovenverdieping)
Werken van Charles:
"Een pittig bronsje"
Een tweetal terracotta's
Een kop
Een stijlvolle St. Franciscus

Kunstzaal De Gulden Roos [13]
16 juni 1934 - 7 juli 1934
Groepsexpositie georganiseerd door A. Stols en Bas van pelt
Locatie: Kunstzaal De Gulden Roos, Grote Looiersstraat 28, Maastricht
Wethouder Schaekens heeft voor een klein maar uitgelezen gezelschap de tentoonstelling geopend. Hij had aandacht voor de moeilijke positie van de kunstenaars in deze crisisjaren. Hij vond het verheugend dat kunstenaars steeds vaker opdracht kregen van de industrie tot het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen.
Werken Charles Vos:

ten03 ten04


VVV Heerlen
2-10 september 1934
Groepsexpositie (is een catalogus samengesteld)
Locatie: Ons Volkshuis te Heerlen
Werken van Charles Vos:
"een halvelijve mansnaakt in klein model"
"tweetal groote forsche manskoppen waarvan de ene die doet denken aan een Galliër- of Daciërskop van de Romeinse monumenten, wel als vergissing als een Christuskop zal gecatalogiseerd zijn"
"Een sterk stuk is "weemoed" (Postmes). De uitdrukking in het gelaat van de vrouw zegt alles, maar ook de handen en het coloriet van het kleed geven een scherp beeld van een vrouw die lijdt. Merkwaardig is dat de beeldhouwer Charles Vos naar dit schilderstuk een sprekende studiekop gemaakt heeft, welke ook op deze expositie is tentoongesteld." [13c]
 
Stedelijk Museum Maastricht [14]
28 oktober (of 29 oktober) - 11 november 1934
Tentoonstelling van de Limburgsche Kunstkring
Groepsexpositie
Locatie: Stedelijk Museum Maastricht
Werken van Charles Vos:
"eenige strak-gebeeldhouwde werken" [15]
"Maria Magdelena: knap van modellering, voorts reproducties van zijn standebeelden" [15a]
 
Schilder- en tekenkundig Genootschap Kunstliefde Utrecht
Juni 1935
Werk van leden van de Limburgse Kunstkring [13a]
Locatie: Utrecht
Werken van Charles Vos:
Blinde en foto kruiswegstaties (waarschijnlijk de kruiswegstaties van Antonius van Padua, Vrank). Diverse kranten beschreven het werk:
"Met deze beste der exposeerende schilders vraagt vooral de aandacht het beeldhouwwerk van Charles Vos: zijn beeld van de Blinde en de Kruiswegstaties, welke laatste helaas slechts in foto aanwezig zijn, maar toch in hun karakteristieke, expressieve en schoon samenhangende beeldvormen door den bezoeker gewaardeerd zullen worden, o.a. om den bouw (no. 2) en om de expressie van hel gelaat van Veronica (no. 3). Ook uit het beeld van den Blinde blijkt, dat Charles Vos niet alleen een uitstekend beeldhouwer is van uiterlijke vormen, maar daarin ook aan het innerlijke uitdrukking weet te geven, zooals hier in voorhoofd en mond, in geheel het gelaat en gerichtheid van den blinden naar binnen kenbaar is." [13b]

Katholieke religieuze kunst in het kader van 750-jarig bestaan van 's Hertogenbosch
Opening 13 juli 1935; 14 juli - 18 augustus 1935
Locatie: gebouwen van de RK Lycea (nu Muzerije) Hinthamerstraat Den Bosch [13c]
Groepsexpositie
Werken van Charles Vos:
Charles Vos was alleen vertegenwoordigd door foto's: "bewonderen de harmonie tusschen een gebonden, beheerschte, in zichzelf besloten kracht en een barokke uitbundigheid" [13d]

  

Stedelijk Museum Maastricht [16]
10 november - 4 december 1935
Tentoonstelling van de Limburgsche Kunstkring
Groepsexpositie
Locatie: Stedelijk Museum Maastricht
Werken van Charles Vos:
"Charles Vos zond twee religieuze werken van magistrale eenvoud in."
De feestelijke opening geschiedde door de burgemeester van Maastricht, de heer Van Oppen. [17]
 
Katholieke Jonge Middenstandsvereniging [17a]
Religieuze kunsten
26 tot en met 29 december 1935
Locatie: gymnastiekzaal van de Broederschool, Belletablestraat Venlo
De opbrengst zou ten goede komen voor de te stichten H. Familiekerk
Werken van Charles Vos:
Madonna
Piëta

 

Instituut voor kerkelijke kunst [18]
Limburgsche Kunstenaars
1936
Groepsexpositie
Locatie: Instituut voor kerkelijke kunst, Vondelstraat Amsterdam
Werken van Charles Vos:
Engelman opende op zatermiddag 14 maart 1936 de tentoonstelling.
Engelman schreef: De twee beelden van Vos geven hem ook veel te „intiem", om iets te doen vermoeden van zijn ruimen en forschen stijl, waarin levende expressie met kloeke hoofdvormen pleegt samen te gaan."

 

Suermondt-Ludwig Museum Aachen [19]
Limburgse Kunst
7 juni 1936 - 28 juni 1936
Groepsexpositie
Locatie: Suermondt-Ludwig Museum Aachen
Werken van Charles Vos:
Een viertal werken
Deze tentoonstelling is daarna nog te zien geweest in Dusseldorf (geopend op 4 juni in Haus des Kunstverein für die Rheinlande ubd Wesrfalen), Essen, Keulen, Münster en Wuppertaal. [20]
De Duitse pers was eensgezind dat dit een tentoonstelling van hoogstaande kwaliteit was. De publieke belangstelling was groot. Charles Vos was vertegenwoordigd met een viertal werken waarbij de journalist aantekende "om ons opnieuw te overtuigen van hoogstaand kunstenaarschap". [21]
Voor de tentoonstelling werd een catalogus samengesteld (een Nederlandse en een Duitse versie) met een voorwoord van burgemeester Van Oppen van Maastricht en een korte inleiding van A. Stols. De levensbeschrijvingen en korte karakteristieken van het werk en de kunstenaar waren van de hand van W. Marres. [22]

Gemeentemuseum Den Haag [23]
Hedendaagsche Limburgsche Kunst
30 oktober 1937 - 12 december 1937
Groepsexpositie
Locatie: Gemeentemuseum Den Haag
Werken van Charles Vos:
116 Moeder van Smarten (gips)
117-118 Industrie en landbouw (modellen voor de in Euvillesteen uitgevoerde figuren aan het Gouvernementshuis in Maastricht, gips)
119 Zittende Madonna (gips)
120 Twee reliëfs van de Servatiusbron te Maastricht (gips)
121 De Blinde (gips)
122 Portretbuste van Henri Jonas (gips)
123 De H. Magdalena (Ceramique)
124. Portretbuste Marieliene (Ceramiek, eigendom Frits Lausberg)
De conservator van het Gemeentemuseum in Den Haag, dr. G. Knuttel, hield ter gelegenheid van de tentoonstelling een lezing en een rondleiding.
In de lezing betoogde hij dat de opvatting dat Limburg "als een afzijdig gelegen gebied, dat als cultureel centrum van geringe beteekenis zou zijn" niet correct is. De wezenlijke bron voor de kunst is het katholieke geloof. Tussen de kunstuiting en dit geloof staat de kerk als regelende factor.
Enkele nieuwe bouwwerken lieten zien dat de moderne architecten, als Boosten, Wielders en Peutz aan de ene kant het eenvoudige en intieme in hun bouwkunst trachten te behouden, aan de andere kant hun bouwwerken maken tot plaatsen, waar wandschilders, glazeniers, beeldhouwers en edelsmeden hun kunst in dienst van hun geloof kunnen aanbrengen.
Knuttel beschreef vervolgens de kunstenaars Henri Jonas, Charles Vos, Edmond Bellefroid, Hub, Levigne, Joep Nicolas en Charles Eyck.
Over Charles Vos zei hij "de beeldhouwer Charles Vos is soms aan hem (Henri Jonas) verwant: zijn plastische figuren zijn zeker niet in een tastbaren vorm gedacht, hem is het visioenaire eigen: evenals Jonas kan hij worden tot 'n dramatischen verteller en zijn booze gestalten doen  aan Hieronymus Bosch of Brueghel denken."
Jos. de Gruyter schreef naar aanleiding van de werken van Vos aanwezig op de tentoonstelling: "Is Jonas de centrale figuur onder de schilders te Maastricht Charles Vos is het onder de beeldhouwers. Zijn te weinig bekende plastieken blijken van geestesgesteldheid minder uiteenloopend dan de schilderstukken van Jonas, technisch komen zij mij echter ongelijk voor. Niet altijd weet deze kloeke, steeds min of meer op een volksch dramatische expressiviteit gerichte en in wezen echt "Gotische" beeldhouwer zijn intentie in die mate te verwezenlijken, dat men de stoffelijke zwaarte der materie vergeet. Zijn Moeder van Smarten en de beide modellen van de figuren aan het Gouvernementshuis te Maastricht, Industrie en Landbouw, lijken mij wel wat log en zeggen mij persoonlijk weinig. In zijn Zittende Madonna daarentegen, aan Termole verwant maar ruiger, meer instinctief gedaan, ervaart men een sterke innigheid, en in de reliëfs der Servatiusbron te Maastricht prijst men het breed en gul vertellende, hel doortastende en beheerschte van het modelé. De opvallendste aanwezige plastiek van Charles Vos is echter het karakterrol, en plastisch overtuigend portret naar Jonas (nr 122), een kundig werkstuk, dat treft door ernst eerbied en psychologisch inzicht. Geen tweede plastiek op de tentoonstelling raakt den beschouwer zoo onmiddellijk en werkt zoo lang na in de herinnering." [24]

ten06 ten07

 ten08 ten09

zten09e

zittende madonna

Kunstenaars Vereeniging Limburg [25]
Mei 1938
Groepsexpositie
Locatie:
Werken van Charles Vos:

 

Bisschoppelijk College te Weert
Limburgsche Kunstenaars
24 - 31 juli 1938
Groepsexpositie
Locatie: Bisschoppelijk College te Weert
Werken van Charles Vos:
Op 24 juli werd om 12.00uur door burgemeester Mr. Kolkman van Weert de expositie geopend. [26]

 

Limburgsche kunsttentoonstelling [27]
4-18 september 1938
Groepsexpositie
Locatie: voormalige Dominicanerkerk, Maastricht
Werken Charles Vos:
Cat. nr 154 Buste Mgr. Dr. Poels (eig.), brons
Cat. nr. 155 Mgr Ariëns (eigendom), eikenhout
Cat. nr. 156 Portretbuste W. Sch. (eig.), kunststeen
200 ingezonden werken worden beoordeeld door een jury. Charles Vos maakt deel van de jury bij het onderdeel beeldhouwen.[28]

Kunstzaal De Gulden Roos [29]
Tentoonstelling ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.
10 september 1938
Solo
Locatie: Kunstzaal De Gulden Roos, Grote Looiersstraat 28, Maastricht
Werken Charles Vos:
o.a.
De Blinde
Maria Magdelena
Buste Henri Jonas
Buste J. Schaepkens van Riempst
Buste L.J.B. van Oppen
Voorstelling van heiligen en duivels
Kinderhoofdjes
Plaquette en bronzen fauntjes
Kruisbeeld
Buste Levigne

1133b

 

1133c

Stichting Pro Arte Christiani, Stedelijk Museum Amsterdam [30]
Tweejaarlijkse tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst, 1939
1939
Groepsexpositie
Locatie: Stedelijk Museum Amsterdam
Werken van Charles Vos:

Rijksmuseum Amsterdam [31]
Onze kunst van heden
18 november 1939 
Groepsexpositie-verkooptentoonstelling
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
Werken van Charles Vos:
 
ten10
 
 
Schilder- en tekenkundig Genootschap Kunstliefde Utrecht
27 februari - 17 maart 1940
Beeldhouwwerken en beeldhouwerstekeningen [31a]
Locatie: Nobelstraat 12 te Utrecht
Werken van Charles Vos:
Een model voor een reliëf van de St. Servaasfontein op de Vrijthof te Maastricht. Het werd omschreven als  "een schoone dynamiek is er in de trekken van een engel, die aan den heilige staf en mijter brengt". [31b]

Kunsthandel De Jong (Maastricht) [31c]
Tentoonstelling: Charles Vos en Edmond Bellefroid
Juli 1940
Werken van Charles Vos:
Willibrordus bestemd voor het Missiehuis in Katwijk
Kruiswegstaties bestemd voor de kerk van Beek-Genhout
St. Jozef
 
Bestuur van de Vrouwelijke Jeugdbeweging [32]
Paaschtentoonstelling: Lumen Christi.
De naam Lumen Christi verwijst naar Pasen, het hart van het Christelijke geloof; in de Paaswake wordt dan, als teken van Jezus Christus overwinning op dood en donker, het licht van de Paaskaars de kerk zingend binnengebracht.
In de Tijd van 22 maart 1941stond: 'Met haar Paaschcampagne ,"Lumen Christi" beoogt de Vrouwelyke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie in het bisdom Haarlem een verdiept geloof in den triompheerenden Christus te bewerkstelligen.'
De tentoonstelling, een groepstentoonstelling van een achttal beeldende kunstenaars, vond plaats in:
Den Haag: 21 tot 31 maart 1941, RK Leeszaal Sophialaan 9, Den Haag
Rotterdam: opening 31 maart 1941 (einddatum onbekend)
Amsterdam: 4 tot en met 6 april 1941, Olypiaweg 6, Amsterdam
Werken van Charles Vos:
De Tijd van 22 maart 1941 schrijft over het werk: 'terwijl bij de groote en aan figuren rijke groep van den Maastrichtenaar Charles Vos, de actie in de houding van de apostelen opvalt.

zz19

Kunst in Vrijheid
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
22 september - 22 oktober 1945
Groepsexpositie
Werken van Charles:
4 sculpturen [32a]
847 studiekop
848 groepje [32b]

 

Gemeentemuseum Den Haag [33]
Gerijpte kunst
12 oktober 1946 - 17 november 1946
Groepsexpositie
Locatie: Gemeentemuseum Den Haag
Werken van Charles Vos:
 1. Kinderkopje - brons, hoogte 42cm, gesigneerd Ch. Vos (Dr. V.d. H. Sittard)
 2. Heilige Anna te Drieën - gips, hoogte 32cm (Kn. Den Haag)
 3. Piëta - gips, hoogte 53cm (Charles Vos Maastricht)
 4. Graflegging - Grès-cérame, hoogte 51cm (gemeentemuseum Den Haag)
 5. Madonna op de wolken - Grès-cérame, hoogte 40cm, gem.: Ch. Vos (Ch. Rombouts Maastricht)
 6. Jezus aan het kruis genageld, XI statie - Grès-cérame, hoogte 55cm (kerk Genhout-Beek)
 7. Christus aan de martelzuil - Grès-cérame, hoogte 46cm, gem.: Ch. Vos (Ch. Rombouts Maastricht)
 8. Pastoor Ariëns met werkman - eikenhout, hoogte 100cm, gesigneerd Ch. Vos (Bisschoppelijk Seminarie, Roldic-Kerkrade
 9. 11 figuren Kerstkribbe - Kindje, hoogte 36cm; Maria, hoogte 51cm; Jozef, hoogte 82cm; Herder, hoogte 102cm; Herder, hoogte 106cm; Caspar, hoogte 43cm en lengte 140cm; Melchior, hoogte 73cm; Balthazar, hoogte 114cm; Engel, hoogte 92cm; Schaapje, hoogte 28cm; Boom, hoogte 228cm. Eikenhout
Besturen Werknemers Middenstand en plaatselijke K.A.B. [33b]
Huisvlijttentoonstelling
27 juni 1948 (opening)
Groepsexpositie
Locatie: de Laethof Eygelshoven
Werken van Charles Vos:
 
Jubileumtentoonstelling Vos, Schoonbrood en Veltman[33b1]
Juli 1948
Groepsexpositie 
Locatie: Dominicanerkerk Maastricht
Werken van Charles Vos:
De tentoonstelling was ter gelegenheid van de respectievelijk vijftigste en zestigste verjaardag van de Maastrichtse kunstenaars Charles Vos (beeldhouwkunst) , Henri Schoonbrood (schilderkunst) en Wim Veldman (typografische kunst).
Lou Maas schreef in de Gazet van Limburg:
“Ch. Vos. Limburgs in al zijn vingers
Maastricht heeft slechts één stadsfontein, en die leeft nog niet eens. Maar Maastricht kan wel twintig fonteinen hebben, en elke fontein even speels en origineel, evenzeer Limburgs van aard als waardeerbaar van functie. Ook als alleen maar Charles Vos die fonteinen ontworpen had. Maar Maastricht is een ernstige stad, die Carnaval voorlopig oogluikend toelaat, voor de kennis haar neus optrekt en zich alleen maar een glimlach veroorlooft ten overstaan van vreemde gasten (die mochten ’ns menen dat wij ’t lachen verleerd hebben). Charles Vos heeft iets van die ernst overgeërfd inde waardige en statige opdrachten die hij bij tien- en honderdtallen te verorberen kreeg, maar zijn speelse lach heeft hij daarbij behouden. ’t is de lach van de droom en van de kwajongensstreek, en het is de vreugde om een sierlijke plooival en een volledig-spontane houding. Jonas, Hermans, Debije, Mevr. A. enz. zijn bustes gewerden vol waardigheid, vol karakteristieke preciesheid en afgestemd op de rustige functie die hen toebedeeld is. Statig, zinvol en majestueus zijnde ontwerpen, die een of ander steeds-deftig plein beogen te versieren met een beeld dat tevens een “herinninng” is. Maar als Vos even dat zware van zich af kan werpen, even les mag komen van de statie met de zeven koppen en van de heilige zonder mijter of met zwaard, wanneer Vos even stiekum mag glimlachen en zich in zijn kleine, dikke handjes wrijven van heel veel binnenpret dan ontstaan die speelse, overrompelend charmante dingen als de Kerstkribbe Engel of Cupido, dan komt de breed lachende negerkoning uit het hout of vallende nymphen met kleine gilletjes voor u uit het niet, dan ontstaat daar plots een kinderkopje vol verwachtingen of een herder die schrikbarend schuin naar het Kerstkindje overhelt vol tederheid, vergetend dat hij zo meteen voorover gaat vallen, dan rijst daar plots voor u op die kleine, wonderlijke barokke madonna of die ontroerende in gevoelig glazuur gebakken Piëta dan is Vos werkelijk Vos.- een meester, maar een blij mens met een groot en gelovig hart. Wij zeiden dat deze expositie meer bood dan een wandeling langs het verleden. Zij bewijst dat de schone krachten ook thans nog levendig zijn en zij geeft vertrouwen voor de toekomst. Voor de toekomst van onze stad, die zich zo graag een cultureel centrum noemt. Ook al toont zij soms zo bedroevend weinig belangstelling voor haar cultuur-dragers. L. M.”
 

"DRIE MAASTRICHTSE MEESTERS GEHULDIGD. Grote en boeiende expositie in Dominicanenkerk.

MAASTRICHT. Harry Schoonbrood, Wim Veltman en Charles Vos vergezeld van familie en comitéleden zaten Zaterdagmiddag inde Dominicanenkerk te pronk voor een machtig aantal vrienden, collega's en kunstminnenden en moesten glimlachend en gedwee de huldigende stort vloed van even wel-gemeende als wel-gekozen woorden over zich laten gaan. Maastricht, Limburg, heel Nederland , bewees dat het dit drievoudig jubileum wenste te gebruiken als een aanleiding om eindelijk eens openlijk dank te zeggen voor wat deze drie jubilarissen in hun 50, respectievelijk zestig levensjaren voor de schoonheid en voor de cultuur deden. Wethouder Bovy vertegenwoordigde de gemeente en zei zich gelukkig te prijzen dat, hij de officiële hulde en dank mocht overbrengen. Hij roemde hun werk en getuigde van de waardering, die zij reeds vonden. Ineen korte sympathieke speech trad toen een lid van het Hoofdbestuur van de Federatie van Verenigingen van Beroepskunstenaars naar voren en huldigde de drie feestvierende kunstenaars als collega’s en als vrienden. Tot slot kwam Anton van Duinkerken hen gelukwensen en danken voor het jubileumgeschenk dat de drie jubilarissen zelf aanboden; hun uitgebreide en boeiende tentoonstelling. Uitgebreid en boeiend, dat is de tentoonstelling inde Dominicanenkerk. Zowel het prachtige drukwerk van Veltman, dat een ongekend aantal werkuren maar een nog veel grotere arbeidsvreugde en artistieke zin vertegenwoordigt; zowel het werk van Charles Vos dat van een groot vakmanschap maar ook van een edele en frisse geest getuigt, als het zeer omvangrijke oeuvre van Harry Schoonbrood. die een interessante collectie van 20 jaren schilderen en met de ontwikkeling der moderne schilderkunst meeleven ten toon gesteld heeft. Op een en ander komen we nog terug. Voor de muzikale omlijsting zorgde het strijkkwartet Marcel Tijssen dat Mozart, Beethoven en Haydn op het podium deed herleven en veel bijval oogstte. Moge Maastricht deze geschonken expositie in dank en belangstelling aanvaarden. L. M."

 1320b.jpg

vlnr wethouder Bovy, Veltman, Vos, Schoonbrood (Gazet van Limburg 5 juli 1949)

 

Limburgse Kunst

27 juli - 27 september 1949
Groepsexpositie
Locatie: Raadhuis Heerlen
Werken van Charles Vos: o.a. de kerstgroep uit de St. Servaaskerk te Maastricht
 
In de krant stond een artikel over de tentoonstelling [33c]
 
“Wonderschone kunstwerken in het Heerlense Raadhuis Limburg sterk vertegenwoordigd
HEERLEN, 28 Juli. — (Eigen red.). — De kunstliefhebbers ln de Mynstreek behoeven het niet te betreuren, dat de tentoonstelling „Pro Arte Christiana'' niet in haar geheel naar Heerlen is gekomen. De „aanvullingen", welke werden gemaakt met werken van Limburgse artisten, vallen zeker niet uit de toon in het bijzonder fraaie geheel, en zijn in vele gevallen zelfs hoogtepunten op de expositie, welke heden, Vrijdag, in het Heerlense Raadhuis wordt geopend.
De uitzonderlijk mooie kerstgroep van Charles Vos uit de schatkamer van de St. Servaaskerk te Maastricht is het meest opvallende van de werken, die in de wijdse hal een plaats kregen. Verder leverde Limburg nog aan deze expositie werken van René Smeets, Van Hoorn, pater Rats. Eugène Laudy, Schoonbrood, Bellefroid en Veltman. Charles Eyck is niet vertegenwoordigd, omdat hij geen werk voor expositie gereed had. Buiten deze Limburgers zijn vrijwel alle groten, die met deze tentoonstelling Amsterdam ruim een maand in verrukking brachten, in Heerlen vertegenwoordigd : de familie Brom, waarvan vooral de inzendingen van mevr. Brom-Pischer de bijzondere aandacht trekken. Johan Wiegman, Otto van Rees. Theo Porre. Ad. van Rosmalen, Lambert Simon, Marianne v. d. Heijden, en vele, vele anderen. Deze tentoonstelling van christelijke kunst overtreft alle andere, tot nog toe in Heerlen gehouden exposities door. haar uitzonderlijke schoonheid en door haar omvang. Er zijn meer dan 200 inzendingen, die in het Heerlense stadhuis alle een geschikte plaats hebben gekregen. Nu meer dan ooit blijkt hoe uitstekend de schepping van ir. Peutz zich voor dergelijke doeleinden leent."
 
Gemeente Brunssum [34]
Limburgse Kunst in Brunssum
20 augustus - 4 september 1949 (officiële opening door burgemeester J. Quint op zaterdag 20 augustus om 16.00 uur in het stadhuis)
Groepsexpositie
Locatie: Stadhuis Brunssum
Werken van Charles Vos:
1. Mijnwerker (cat. nr. 65)
2. St. Jan (cat. nr. 66)
3. Dr. Poels (cat. nr. 67) 
 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers [34a]
Locatie: Raadhuis Heerlen
Opening 7 januari 1950
Groepsexpositie
Werken van Charles Vos:
Vos was vertegenwoordigd met een ontwerp van een monument dat nooit voltooid werd alsmede twee madonna's.
 
Tentoonstelling Limburgs Scheppend Ambacht
Locatie: Dominicanerkerk Maastricht [34a1]
8 – 24 augustus 1950
Groepsexpositie
Het doel van de tentoonstelling was het werk van Limburgse scheppende handwerkers te tonen en daardoor de belangstelling voor hun producten te bevorderen. Alle deelnemers staan met adres in de catalogus vermeld. De tentoongestelde werken konden ter plaatse aangeschaft worden. 
Werken van Charles Vos:
Uit een afbeelding uit de catalogus is op te maken dat Charles Vos was vertegenwoordigd met een zetelende Maria met Kind. De huidige locatie van het werk is onbekend.
 
Beeldhouwkunst [34b]
Locatie: oude kerkje in Eygelshoven
27 tot en met 29 augustus 1950
Groepsexpositie
Werken van Charles Vos:
Beeldhouwwerken
 
 Comité van het Heilig Jaar (Anno Santo tentoonstelling)
Tentoonstelling van kerkelijke kunst te Rome 
Opening op 3 september 1950
Landenpresentatie
Locatie: Rome
Werken van Charles Vos:
Nederland werd onder meer vertegenwoordigd door Charles Vos.
Uit diverse kranten is getracht een reconstructie van het werk van Charles Vos te maken.
4 stukken [34c]
St. Liduinabeeld voor de Liduinabasiliek in Schiedam [34d]
Een engel uit de kerstgroep [34e]
Een graflegging in ceramiek (De bewening van Christus voorstellende) (Gemeentemuseum Den Haag) [34f]

1321c--.jpg

 

Bonnefantenmuseum
Tentoonstelling: Maastrichtse Prix de Rome winnaars
4 november 1950 - 26 november 1950
Expositie: Henri Govaerts, Charles Vos, Jan Hul en Pieter Defesche
Locatie: Bonnefantenmuseu Maastricht
Werken van Charles Vos:

 

Schoonheidscommissie Venray Vooruit
Opening 14 april 1951
Locatie: Gemeentehuis van Venray
Groepsexpositie (werken van Zuid Nederlandse kunstenaars) [35]
Werken van Charles Vos:
 
 
LLTB
Tentoonstelling: 25 augustus tot 2 september 1951, "Spiegel van Limburg"
Locatie: Roermond
Op 25 augustus 1951 opende de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Mansholt de tentoonstelling georganiseerd voor het 50-jarig bestaan van het LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouw Bond).
Werken van Charles Vos:
Op het grote grasgazon in het middenterrein waren vele afgietsels van beelden van Charles Vos geplaatst, die 's avonds baden in een zee van licht. [35a]
Een beeld dat zeker aanwezig was: beeld van Servaas (gemaakt voor de Heiligdomsvaart 1930)
Opmerking: deze tentoonstelling was eerder te bezichtigen in het Abbe-museum te Eindhoven.
Na afloop van de tentoonstelling in Heerlen ging ze naar de Lakenhal te Leiden.
 
1322
foto LLBT
1322a
RHCL
In het tijdschrift Het Zuiden van 1 juni  1951 staat een foto genomen in de Bonnefantenstraat nr. 2. De replica van het Servaasbeeld wordt naar buiten gedragen voor transport naar Roermond. Rechtsboven staat Charles Vos.
 
Algemene Katholieke Kunst Vereniging [35b]
De versiering des levens
Raadhuis Heerlen
Augustus 1952
Werken van Charles Vos:
Een van zijn karikaturale koppen

 

Gemeente Meerssen [35c]
Locatie: (nieuw) Gemeentehuis Meerssen
4 tot en met 9 oktober 1952
Groepsexpositie
Werken van Charles Vos:
Vijftal beeldhouwwerken
Sint Odilia (die nog van recente datum schijnt te zijn)
Enkele oudere beelden
Kruis (technisch knap bewerkt, maar toch niet voldoende kracht opdat het direct als religieus werk aanspreekt)
 
Honderd jaar religieuze kunst in Nederland
Locatie: Museum voor religieuze kunst (nu Catharijnenmuseum)
28 april - 15 mei 1953
Groepsexpositie
In 1853 werd de kerkelijke hiërarchie hersteld met de oprichting van een vijftal bisdommen in Nederland
Werken van Charles Vos:
7 werken waaronder de graflegging uit het Haags Gemeentemuseum [35d]
Plaquette (een van de drie van de St. Servaasbron in Maastricht (cat. nr. 68) [35e]
 

Stedelijk Museum Amsterdam [36]
Tentoonstelling van hedendaagse Zuid-Limburgse kunst
1954
Groepsexpositie
Locatie: Stedelijke Museum Amsterdam
Werken van Charles Vos:

 

Internationale tentoonstelling te Luik Sportpaleis te Luik [36a]
24 april tot en met 9 mei 1954
De betekenis van het Maasbekken voor de Kolen- en Staalgemeenschap
Een wand voor Limburgse Maasbekken, lengte van 21,75m met vier taferelen.
Een historische ontwikkeling van bevolking, productie en de noodzakelijk geworden industrialisatie van Limburg
Werken van Charles Vos:

 

Tentoonstelling Schunck
In april van 1955 hielde de firma Schunck met vestigingen in Heerlen en Geleen drie weken lang een bloemenfestijn, met medewerking van de Keukenhof te Lisse. Ook had men zich verzekerd van de medewerking van tal van Limburgse beeldhouwers; veel werk van de een jaar overleden Charles Vos was te zien. [36b]
Werken van Charles Vos:

 

Hedendaagse Kerkelijke Kunst [36c]
Locatie: Koornmarktpoort Kampen
Opening 1 september 1956
Groepsexpositie
Werk van Charles Vos:

 

Werken van Limburgse Kunstenaars [36d]
Locatie: Suermondtmuseum te Aken
5 tot en met 26 augustus 1958
Groepsexpositie
Werken van Charles Vos:

 

Herdenkingstentoonstelling Charles Vos georganiseerd door de Stg Beeldende Kunst Tentoonstellingen [36e]
Locatie: zalen De Jong Bergers in de Grote Staat Maastricht
3 tot en met 24 februari 1962.
Werken van Charles:
De Verloren Zoon
Kinderportret ( de werkelijke meesterhand verraadt in zijn klare en gevoelige uitbeelding)
Portretten
Engel van de Kerstgroep
Spotprenttekeningen (caricaturen-prentkaarten die hij uit Parijs naar huis zond en waaruit bleek dat hij toen het Parijse leven koesterde)
Dit is een van de weinige tentoonstellingen waar uitsluitend werk van Charles Vos te zien was. Charles Vos heeft in zijn leven nooit een eenmansexpositie van zijn werk willen brengen. Vanwege dit speciale karakter wordt nader op deze expositie ingegaan.
Locoburgemeester Gijbels opende in aanwezigheid van de weduwe Vos en vele andere familieleden de tentoonstelling. Haimon schreef in het Limburgs Dagblad een kritisch artikel over deze expositie.
"De tentoonstelling van plastieken door Charles Vos bij Dejong-Bergers te Maastricht, gebracht door de Stichting Beeldende Kunst tentoonstelling, doet de bezoeker zich toch wel afvragen of Charles Vos hiermee nu wel op enigszins redelijke wijze herdacht wordt. Wij weten dat de Stichting over veel te weinig subsidie beschikt om een heel jaar lang in Maastricht tentoonstellingen te organiseren, en dat men voor deze expositie al heel zuinig te werk is moeten gaan. Maar dan wordt de nagedachtenis van een figuur als Vos toch nog onrecht aangedaan door bijna maar lukraak uit particulier bezit wat beeldjes bij elkaar te zamelen en deze slecht opgesteld en zonder enige nadere mededeling ergens tegen de wand te zetten en dan ons te vertellen dat er een herdenkingstentoonstelling is ingericht. Gelukkig weten de meeste bezoekers wel waar de goede beelden van Vos zijn te vinden, maar er zijn ook weer mensen die zich aan de hand van dit getoonde werk over Charles Vos, de Limburgse beeldhouwer van de oudere generatie dan toch, een denkbeeld gaan vormen, en wat moeten zij dan voor dunk krijgen over de Limburgers die juist Vos als een typische representant van hun wezenskenmerk beschouwen en hoe zou men durven verwachten dat zij zich na deze expositie de moeite zullen nemen de beelden van Vos die elders zijn te vinden als de kruiswegstaties in de Huskenskolonie te Heerlen. Het was een prachtige en overtuigende inleiding die Frans Brunklaus bij gelegenheid van de opening hield, in de stijl van een waardige herdenking, waarin voorzitter F. Smeets al voorging; wat men echter als tentoonstelling biedt is eigenlijk juist genoeg voor een expositie van een dag. Er had, voor Vos, een grote tentoonstelling moeten ingericht zijn in Bonnefanten of Dominicanerkerk, er hadden grote beelden bij moeten zijn en grote foto's van beelden die ontroerend goed zijn geworden. Uit het kleinwerk had een keuze moeten zijn gemaakt en niet maar genomen wat het eerst aangeboden werd. Het is nu zo, dat men een expositie ziet met veel gelegenheidswerk en wie weet, wat Vos alleen als schets heeft bedoeld, als de Verloren Zoon; als dit werk Vos zou representeren zou de man helemaal niet waard zijn herdacht te worden. Nee, de verwachting die we dachten te mogen hebben van een herdenkingsexpositie Charles Vos is voor ons een desillusie geworden. De tentoonstelling is armoedig. Charles Vos heeft in zijn leven nooit een eenmans-expositie van zijn werk willen brengen. Dat kan uit bescheidenheid zijn geweest, maar veeleer was het toch omdat hij duidelijk begreep dat hij daarmee niet goed tot zijn recht kon komen. In een groot werk, als het beeld van Henrich van Veldeke, de S. Servaas bij de fontein en aan de brug is meer van de kunstenaar Vos  aanwezig aan artistieke en menselijke waarde dan in dozen vol kleinwerk. Niet dat Vos dat kleine als quantité négligeable beschouwde maar er is menig werkstuk op de expositie dat zo voorbij is, zo tijdelijk was in dat sculpturistisch vacuüm waarin Vos begon, dat het exposeren ervan negatief werkt.
Men heeft natuurlijk niet overal naast het waardevolle gegrepen. En veel plezier kan men dan ook beleven aan meer dan een prachtig kinderportret, als dat in de hoek van de voorste zaal, dat werkelijk de meesterhand verraadt in zijn klare, natuurlijke, gevoelige uitbeelding. Men vindt er meer portretten waarin de eerlijke mens Vos de mens eerlijk neerzette zonder loze overdrachtelijkheid. Men wordt stil bij de kleine crucifix (in de etalage) en is verheugd om de rijpe zingende engel uit de kerstgroep voor de S. Servaas! Waar Vos echter theatrale ensceneringen bracht als in de Bacchusgroep en monumenten bouwde met almaar vulsel om er dan figuurtjes op te beelden is hij geen voorloper, maar hoogstens meeloper geweest: hij boetseerde sommige groepen onder invloed van Jonas' schilderstukken.
Een typerend hoekje is dat waar de spotprenttekeningen van Charles Vos te zien zijn. Daar is de artiest die de mensen in de lachspiegel zet. Het zijn kostelijke "sjimpkaarten" naar het leven, dat Vos met zijn vossenblik scherp waarnam. Uit deze portretjes en karikaturen leert men de humorist kennen. En het is deze humorist met zijn milde humor die het meest plastische stuk Maastricht zou scheppen dat er nog steeds in onze provinciehoofdstad te zien is: „Het Mooswief"! Een man die dit heeft gecreëerd heeft zich 'n. naam verworven are perrennius, een minder geslaagde herdenkingsexpositie kan die niet deren."

Centrum voor voorlichting en kunst De Galerij te Brunssum [36f]
"Zo was het Rijke Roomse leven"
13 november tot en met 1 december 1968
Groepsexpositie
Werk van Charles Vos:

 

Bonnefantenmuseum

Maastrichts aardewerk 2. Industriële vormgevers bij de Sphinx 1918-1940

22 februari - 16 maart 1980

Groepsexpositie

Locatie: Bonnefantenmuseum Entre Deux Complex, Dominikanerplein 5, Maastricht Maastricht

Werken van Charles Vos:

Beelden en plaquettes en diens enige servies Globe [36g]

 

 

Opstelling: [36g1]

  

tafel

nr

Titel

Werk

afm. H-L-B

aantekeningen

1

1

Sphinxen

Sphinx blauw

38-63-23

ongeveer 1930

 

2

Sphinxen

Sphinx oker

38-63-23

ongeveer 1930

 

3

Sphinxen

Sphinx zwart

38-63-23

ongeveer 1930

2

7

"de Sphinx" als fabrieksmerk

Bol Eterna*1

 

1929

 

8

"de Sphinx" als fabrieksmerk

Sphinx wit

38-63-23

ongeveer 1930

8

120-121

Servies Globe

Sauskom, terrine decornr 1288

   
 

122-123

Servies Globe

Sauskom, schaal met deksel

   
 

124-125

Servies Globe

Terrine met deksel, aardappelschotel

   

9

126

Beelden en plaquettes

Herdenkingsbeeld Sphinxsfabriek *2

47-19-20

 
 

127

Beelden en plaquettes

Maastrichter Staar

46-15-11,5

 
 

128

Beelden en plaquettes

Plaquette F.A.H.M. Weustenraad

41,5-43-3,5

 
 

129

Beelden en plaquettes

Plaquette G.EJ. Brouwers

39-34-3,5

 
 

130

Beelden *3

Moederweelde

18-10,5-10,5

 
 

131

Beelden

H. Hart

29-11-9,5

 
 

132

Beelden

H. Joseph met Kind

29-8,5-10,5

 
 

133

Beelden

H. Theresa

26-10,5-9,5

 
 

134

Beelden

Kinderkopje

25-23,5-15

 
 

135

Beelden

Maskarade/ Pierrot en Colombine

26,5-19-14,5

 
 

136

Beelden

Madonna met Kind

26,5-7,5-6

 
 

137

Beelden

Kikvors

10-7,5-11

 
 

138

Beelden

Pelikaan

15,5-18-8,5

 
 

139

Beelden

Pinguïn

7,5-12-19

 
 

140

Beelden

IJsbeer

13,5-22-7

 
 

141

Beelden

Buffel

6-20-13,5

 
 

142

Beelden

Kat of Lynx

13,5-30-10

 

38

472

Ch. Vos kruiswegstaties *4

Kruiswegstaties IV

 

Wand

 

473

Ch. Vos kruiswegstaties

Kruiswegstatie XII

 

Wand

39

478

Foto

Kruiswegstatie van Ch. Vos *5

 

Wand

 

  

*1 eterna: benaming van een porselein met zeer fijne scherf en zuurbestendige glazuur. De bol is transparant, hierdoor kan een lichtbron erin worden aangebracht. 
*2 1830-1930. dit beeld heeft betrekking op de afdeling sanitair van de Sphinx-fabriek. een detail van het beeld laat zien, hoe men jarenlang is bezig geweest een bad te ontwerpen dat uit één stuk gegoten kon worden. opmerkelijk is het feit, dat de achterzijde van het beeld ook een "beeld" toont.
*3 21 Voor zover bekend heeft Charles Vos 21 beeldjes gemaakt van kleiner formaat. Niet aanwezig zijn: H. Familie, Zeehond, Konijn, Eekhoorn, Kameleon, Bruine beer, Aap, De eerste kus, Afdraaier (Pottenbakker)

 

 

De tentoonstelling verhuisde daarna naar Eindhoven (Technisch Hogeschool Eindoven, 21 april -16 mei 1980) en Leeuwarden (Museum Princessehof Leeuwarden 12 september - 2 november 1980). [36h]

 

 

 

 

  

foto's T. Quik ©

 

Bonnefantenmuseum Maastricht [37]
Kunst/Limburg
22 juni 1984 - 19 augustus 1984
Groepsexpositie
Locatie: Bonnefantenmuseum, Dominikanerplein 5, Maastricht
Werken van Charles Vos:

 

Jan van Eyckakademie te Maastricht en Galerie Signe te Heerlen [38]
De honderdste geboortedag (8 september 1888) van beeldhouwer Charles Vos werd in Maastricht en Heerlen herdacht met tentoonstellingen.

In de Jan van Eyckakademie (Academieplein 1, Maastricht) werden van 9 tot 22 september 1988 werken van Vos, die als docent aan deze opleiding (en voorgangers) verbonden was van 30 oktober 1926 tot 1 oktober 1953, geëxposeerd. In datzelfde jaar vierde de academie haar veertigjarig bestaan. Om beide gebeurtenissen onder de aandacht te brengen,  werd het boek "Charles Vos Straat-beelden" uitgegeven. Na een woord vooraf van directeur William Pars Graatsma schetste oud leerling van Vos, Nic Timmers, de verdiensten van de beeldhouwer onder de titel  "de leraar van het straatbeeld". Hij beschreef hoe Charles Vos een scherp oog had voor het Maastrichtse straatbeeld en hoe dat tot "straat-beeld" wist te verwerken. Isabel Paulussen beschreef de straatbeelden die Vos tussen 1914 en 1954 maakte langs de openbare weg in Maastricht.

Gustaaf Begas van de Galerie Signe (Akerstraat 82a te Heerlen) verzorgde de expositie "De bok in mij" die van 11 september tot en met 2 oktober 1988 gehouden werd. Vos was vertegenwoordigd  met schetsbladen, plastieken en foto's van werken in Heerlen. Naast werk van Vos was er ook werk van beeldhouwers die door Vos waren opgeleid, zoals Jef Cortens, Dries Engelen, Piet Killaars, Cor van Nooren, Arthur Spronken, Rob Stultiens en Nic Tummers te zien.
De titel van de tentoonstelling was afkomstig uit het gedicht "Overgang" van Pierre Kemp (zie achterzijde van het affiche), dat toepasselijk is voor het werk van Vos dat in Signe tentoongesteld werd.
Rond het thema "faun" werd een selectie gemaakt uit nagelaten schetsbladen en klein-plastiek. De uiterst persoonlijke, soms intieme zijde van de kunstenaar werd belicht.
Daarnaast werden een groot aantal foto's geëxposeerd van werken die Vos in Heerlen had uitgevoerd, vaak in nauwe samenwerking met architect Peutz.
Tenslotte hadden diverse oud-leerlingen van Vos werk beschikbaar gesteld die verwantschap vertoonden met het thema van de tentoonstelling.
De tentoonstelling werd op zondagmiddag 11 september 1988 geopend. De heer Begas heette de familie Vos alsmede de overig aanwezigen van harte welkom bij de eerste tentoonstelling van het vierde expositiejaar van de galerie; met voor de eerste keer aandacht voor een niet hedendaagse kunstenaar. Hij bedankte belangrijke bruikleengevers en de oud-leerlingen van Vos die werk ter beschikking stelden. Daarna gaf hij het woord aan Nic. Tummers, de initiatiefnemer voor deze tentoonstelling.
Op 29 september 1988 hield Nic. Timmers een lezing in de galerie waarin hij het thema, waarmee hij de tentoonstelling had geopend , nader uitwerkte.
De aankondiging luidde: "De titel is niet alleen ontleend aan het gedicht van Pierre Kemp, maar er is een zekere faunerie aanwijsbaar in het werk van Vos en van Kemp en er zijn meer faunische achtergronden in het spel in de kunstwereld van Zuid-Limburg gedurende de periode waarin Vos en Kemp wekten; overeenkomsten tussen plastische en poëtische beelden geïllustreerd worden."

 

Jan van Eyckakademie
In een vijftiental vitrines was een grote collectie boetseerwerk van Vos bijeengebracht. Het betrof veelal ontwerpen die gediend hebben voor zijn uitgevoerd werk. De inrichter hebben het accent gelegd op het boetseerwerk omdat Vos bij uitstek een modelleur was.
De lijst van werken:

 

NAAM

AARD

MAAT

MATERIAAL

JAARTAL

EIGENAAR

VITRINE 1

 

 

 

 

 

Mooswief

Ontwerp 1)

10-6-6

Chamotte

1953

Part. Coll.

Mooswief

Ontwerp 2)

50-50-34

Gips/groen getint

1953

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 2

 

 

 

 

 

Sint Apollonia

Ontwerp 3)

28-23-11

Klei gebakken/ roodbruin

 

Part. Coll.

Pastoor van Ars

Ontwerp

37-15-12,5

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Sint Franciscus

Ontwerp

25-6-9

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Sint Christoffel

Ontwerp

31-16-10

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Sint Oda

Ontwerp

37-16-10

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Bisschop met boek

Ontwerp

45-21-15

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Monnik met boek

Ontwerp

28-16-14

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Bisschop met knielende man

Ontwerp

14-6-8

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Kruisafneming

Ontwerp

 

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Sint Jozef met Kindje Jezus

Ontwerp 4)

25-12-7

Klei gebakken

1942

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 3

 

 

 

 

 

Oorlogsmonument

Ontwerp 5)

21- ? 13

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Grafmonumentje

Ontwerp

29-13-9

Klei/ niet gebakken

 

Part. Coll.

Grafmonument

Ontwerp

49-20-10

Gips

 

Part. Coll.

Christus met 4 apostelen

Ontwerp

39-21-10

Gips, bruin getint

 

Part. Coll.

Non met boek

Ontwerp

31-10-8

Klei gebakken

 

Part. Coll.

Henri Hermans

Ontwerp 6)

29-18-12,5

Klei gebakken

1948

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 4

 

 

 

 

 

Kerstgroep

7)

 

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

1946/47

Part. Coll.

Maria met kindje

 

12-23-10

 

 

 

Jozef

 

18-15-10

 

 

 

Drie herders met schaap

 

23-25-10

 

 

 

Twee schapen 2X

 

20-17-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRINE 5

 

 

 

 

 

Kegelaars

Ontwerp 8)

33-35-18

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

 

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 6

 

 

 

 

 

Petrus en Paulus

Vrijstaand beeld

50-29-16

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

 

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 7

 

 

 

 

 

Madonna met kind

Ontwerp 9)

33-15-11

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

 

Part. Coll.

Pastoor van Ars

Vrijstaand beeld

37-17-13

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

 

Part. Coll.

Sint Servaas

Huisbeeldje

30-13-8

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

1949

Part. Coll.

Sint Hubertus

Vrijstaand beeldje 10)

10-9-3

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

1941

 

Heilig Hart

Ontwerp 11)

39-20-14

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

1947

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 8

 

 

 

 

 

Jacques Vos

Vrijstaand kinderkopje 12)

24-13-18

Brons

Maart 1921

Part. Coll.

Cécile Vos

Vrijstaand kinderkopje

13)

32-30-16

Brons/groen

Oktober 1931

Part. Coll.

"Romeins" jongetje

Vrijstand kinderkopje

30-12-10

Brons

1920

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 12

 

 

 

 

 

Liggende poes

Industrieel product

10-30-15

Klei gebakken en geglazuurd/wit

 

Part. Coll.

Kameleon

Industrieel product

11-4-5

Klei gebakken en geglazuurd/groen

1920

Part. Coll.

Dromedaris

Industrieel product 14)

7,5-7,5-10

Klei gebakken en geglazuurd/wit

1920

Part. Coll.

Konijn

Industrieel product

5-6-13,5

Klei gebakken en geglazuurd/wit

1920

Part. Coll.

Haas

Ontwerp voor industrieel product

5-7-16

Klei gebakken en geglazuurd/gekleurd

1920

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 13

 

 

 

 

 

Echtpaar Vos

Dubbelportret 15)

? 13

Brons

1919

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 14

 

 

 

 

 

Jacques Vos 16)

Reliëf industrieel product

 

Klei gebakken en geglazuurd/wit

 

Part. Coll.

Henri Jonas

Ontwerp reliëf 17)

? 45,5

Gips/bruin getint

1945

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 16

 

 

 

 

 

Apostel

Ontwerp

21-5-3

Gips

 

Part. Coll.

Kruisingsgroep 18)

Industrieel product reliëf

41-14,5-4

Klei gebakken en geglazuurd/blauw

1920-1930

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 19

 

 

 

 

 

Kruiswegstatie

ontwerp

42-70-12

Klei gebakken/ gekleurd

1933

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 21

 

 

 

 

 

Drie mannen 19)

Industrieel product reliëf

25-17-5

Klei gebakken en geglazuurd/ bruin-groen

1946

Part. Coll.

 

 

 

 

 

 

VITRINE 22

 

 

 

 

 

Madonna 2X

Industrieel product

21-28-5

Klei gebakken en geglazuurd/ gekleurd

 

Part. Coll.

Madonna

Industrieel product

50-27-3

Klei gebakken en geglazuurd/ wit

 

Part. Coll.

 

 1. Ontwerp voor standbeeld Mooswief
 2. Ontwerp voor het Mooswiefmonument (fontein) op de Markt Maastricht
 3. Ontwerp voor beeld
 4. Ontwerp voor beeld kerk Markt Sittard
 5. Op basement bestaande uit 5-puntige stadsster (Maastricht)
 6. Ontwerp voor monument Nuth
 7. Vrijstaande beelden, vrij naar Kerstgroep in de St. Servaasbasiliek
 8. Prijs kegeltournooi
 9. Ontwerp voor beeld Mechelen-Wittem
 10. Stichting Limburgse Kunstenaars
 11. Ontwerp voor beeld van de Broeders Beyart
 12. Gemerkt: C. Vos, bronsgieter Binder Haarlem
 13. Gemerkt: C. Vos, bronsgieter Verheijst Bruxelles
 14. Gemerkt stempel “Ram Arnhem Made in Holland”
 15. Herdenkingsreliëf
 16. Grootvader J.J.H. Vos
 17. Ontwerp voor grafmonument
 18. “Van wieg tot aan het graf Wees o kruis Mijn wandelstaf”
 19. Allegorische figuren voor de teken-schilder en beeldhouwkunst: tekst MK-20 (jarig bestaan Maastrichtse Kunstnijverheidsschool)
 20. Onderschrift: Stella Duce
Galerie Signe
De lijst van werken:

Schetsbladen

 1. dans om de lijvige nimf
 2. vechten om de lijvige nimf
 3. bokkende faunen
 4. faun boven Maastricht |   lithografie
 5. heksen en Baubo
 6. dans om het gouden kalf
 7. faunenstoet
 8. faunen
 9. bokkende faunen
 10. nimfenkrans
 11. toespraak van de faun |  foto achterkant v. schets 15
 12. Salomé / Herodes als faun |   foto achterkant v. schets 3
 13. fauneske schets
 14. faunesk tafereel
 15. grote faun met fauntjes, nimf en aapjes
 16. schetsjes

Plastiek

a.         koorduivel   |   hoeksteen doksaal  Huskenkerk   |  foto etalage
b.         bokkerijder huis Peutz  |  foto etalage
c.         aardewerkgroep   |   opdracht van cellist Bonfrère op het thema ' l'après-midi  d'un faune'   |  foto ingang   |   part. bezit
d.         architect   |   werk v. Dries Engelen in klas v. Vos   |   bezit gem. Maastricht
e.          twee geldduivels   |   part. bezit
f.          grote faun met bok en haas  |  geschenk aan musicus Henri Hermans voor 25-jarig jubileum   |   part. bezit
g.         faunmasker
h.         kleine faun   |  serieproduct   |   aardewerk
i.          cupido
j.          vrijersbank achter mooswief   |   in etalage

foto's  rechtervak     |  van rechts naar links

1.    haasje   |   detail  achterkant groot faunbeeld
2.    barbarabeeld met mijnwerker   |   kerk in de Husken
3.    kruisbeeld   |   kapel   Bernardinuscollege
4.    detail  kruisweg   |   kerk in de Husken
5.    twee kruiswegstaties   |   kapel  Bernardinuscollege
6.    detail  kruisweg   |   kerk  in de Husken
7.    detail  kruisweg   |   kerk in de Husken
8.    detail  kruisweg   |   kerk  in de Husken

foto's     middenvak

9.    huis Camps   |   Geleenstraat   |   arch.  Marcus
10.  gevelbeeld Hubertus   |   huis Camps   |  vervuilingsbeschadiging
11.   mijnwerkers   |   DSM  hoofdkantoor   |   voorheen Saroleastraat
12.   Pancratiusbeeld   |   consool  vlaggemast  raadhuis Geleenstr.zijde
13.   Pancratiusbeeld  raadhuis
14.   Franciscusbeeld   |   school  Bekkerveld
15.   entree school   Bekkerveld   |   arch. Peutz
16.   engel     |    hoeksteen doksaal   |   kerk  in de Husken
17.   Antonius   |   kerk van de Husken
18.   madonna met kind   |   kerk  in de Husken
19.   gevelbeelden  in portaal   |   kerk  in de Husken   |   arch.  Peutz
20.   gevelbeeld   |   Coriovallumcollege Gasthuisstraat   |   arch. Peutz
 
foto's     linkervak
 
21.  noordgevel  huis Puetz met bokkerijder
22.  bokkerijder huis arch. Peutz Oude Lindestraat
23.  faun ter ere van Henri Hermans
24.  detail  bok faun voor Henri   Hermans
25.  duivel   |   hoeksteen doksaal   |   kerk  in de  Husken
26.  aardewerkgroep  'l'après-midi  d'un faune'   |   achterzijde
27.  aardewerkgroep   'l'après-midi  d'un faune'   |   voorzijde
28.  schetsboekbald faun
29.  schetsboekblad faunische figuur
30.  schetsboekblad   'panische schrik'

zten24a a zten24a b

Tentoonstelling Jan van Eyckakademie                          aankondiging Signe

zten24a c zten24a d

voorzijde affiche                                                                                                   achterzijde affiche

 

Gemeentemuseum Roermond
29 april - 31 mei 1993
Solo: verzetsmonument Roermond
Werken van Charles Vos:
ontwerpen, foto's en andere documentatie van het verzetsmonument
De opening vond plaats op donderdag 29 april om 20.00 uur met een toespraak van I. Paulussen gevolgd door de onthulling door de heer Tillie.
Naar aanleiding van de jaarlijkse terugkerende dodenherdenking bij Vos' monument op het Zwartbroekplein, had de heer Tillie het plan opgevat om in 1993 in het Gemeentemuseum in een kleine expositie Charles Vos als kunstenaar te belichten aan de hand van documentatiemateriaal en andere werken, die betrekking hadden op het thema oorlog, verzet, bombardement en dood. [38a]
De blikvanger van de tentoonstelling was een in gips afgegoten schetsmodel van het verzetsmonument van Roermond (Zwartbroekplein).
Het gipsen model was vervaardigd voor een prijsvraag. De prijsvraag was uitgeschreven voor een te ontwerpen verzetsmonument. Uit de drie inzendingen werd door het daartoe opgerichte comité het ontwerp van de Maastrichtse beeldhouwer, Charles Vos, gekozen. [41]
 
Pronkstukken Venlo 650 jaar stad
Locatie: Goltziusmuseum Venlo
1 september - 28 november 1993
Werken van Charles Vos:
Diverse werken waaronder Johannes de Doper (St. Nicolaaskerk Venlo) [38b]
In het Nederlands Dagblad verscheen op 1 september 1993 onderstaand artikel: [38c]
“VENLO (ANP) - De gemeente Venio herdenkt het feit dat hertog Reinoud II van Gelre op 1 september 1343, morgen 650 jaar geleden, stadsrechten aan deze plaats verleende. Het Goltzius Museum en het gemeentearchief houden een speciale tentoonstelling en brengen een boek uit over de geschiedenis van Venlo.
De expositie, onder de titel "Pronkstukken - Venlo 650 jaar stad", wordt morgen door de gouverneur van Limburg, mr. B. J. baron van Voorst tot Voorst, om precies 13.43 uur geopend. Dit tijdstip symboliseert het jaar 1343, waarin Venlo stad werd. Dit werd gisteren door Sef Derkx, een van de inrichters van de tentoonstelling, bekendgemaakt. De expositie is de meest omvangrijke uit de geschiedenis van het Goltzius Museum. Aan de hand van bijzondere voorwerpen, zoals archeologische vondsten, beelden, schilderijen, handschriften, zilversmeedwerk, films en foto's, geeft de tentoonstelling een beeld van duizenden jaren bewoning in en om Venlo.
Veel aandacht wordt geschonken aan de vermaarde zilversmeden uit Venlo, de schilders uit deze stad, de pottenbakkers en het rijke boekenbezit van voormalige kloosters. Tot de geëxposeerde bibliotheekwerken behoren handschriften en de eerste vormen van boekdrukkunst.
Uiteraard is ook het historische document over de stadsrechten van Venlo aanwezig. Verder zijn tal van pronkstukken te zien die worden beschouwd als hoogtepunten uit de cultuurgeschiedenis van de jubilerende stad.”
 
Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne [39]
13 november 1994 - 29 januari 1995
Solo
Locatie: Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Markt 7 te Weert
Werken van Charles Vos:
 1. H. Johannes de Doper
 2. H. Martinus van Tours
 3. H. Gerardus Majella
 4. H. Gerardus Majella
 5. Kop van H Servatius
 6. H. Petrus Canisius
 7. H. Lambertus
 8. H. Servaas
 9. H. Augustinus
 10. H. Angela
 11. H. Lambertus
 12. H. Odulphus
 13. H. Jozef
 14. Ontwerptekeningen voor beelden van H. Jozef en H. Antonius voor Martinuskerk, Wijck
 15. H. Jozef
 16. H. Fransiscus van Assisie
 17. H. Fransiscus van Assisie
 18. H. Antonius van Padua
 19. H. Antonius van Padua
 20. H. Fransiscus
 21. Ontwerptekening voor zittende Fransiscus
 22. Zittende Fransiscus
 23. H. Fransiscus
 24. H. Fransiscus
 25. H. Antonius van Padua
 26. H. Antonius van Padua
 27. H. Antonius van Padua en het ezelswonder
 28. H. Antonius van Padua met Christuskind
 29. Monnik met boek
 30. H. Familie
 31. Maria Onbevlekt Ontvangen
 32. Maria Onbevlekt Ontvangen
 33. H. Maria Koningin der Aarde
 34. Maria met Kind
 35. H. Maria Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen
 36. Maria Konigin van de Vrede
 37. H. Maria Onbevlekt Ontvangen, bijgenaamd De Spaanse Madonna
 38. Studie voor O.L.V. van Mechelen
 39. Onze Lieve Vrouw van Mechelen
 40. Maria met Kind
 41. Maria met Kind
 42. Piëta
 43. Piëta
 44. Maria met Kind
 45. Maria met Kind
 46. Mantelmaria
 47. Mantelmaria
 48. Twee kruiswegstaties
 49. Eerste kruiswegstatie
 50. Kruiswegstatie Veronica droogt Jezus' Gezicht
 51. Twee eerste kruiswegstaties
 52. Graflegging
 53. Kruiswegstatie Chritus voor Pilatus
 54. Kruiswegstatie Jezus neemt het kruis op
 55. Eerste kruiswegstatie
 56. Van de wieg tot aan het graf
 57. Schaapje
 58. Kop van de liggende koning (Kerstgroep St. Servaas)
 59. Christus H. Hart
 60. Kruis
 61. Twee koningen
 62. Portretbuste Willem den Breejen
 63. Portretkop Jacques Vos
 64. Portretkop Fien Vos
 65. Portretkop Chretien Bonfrere
 66. Portretkop Guillaume Serpenti
 67. Portretkop Theo Jordans
 68. Portretkop onbekende vrouw
 69. Portretkop Jeanne Vos
 70. Kinderkopje Paul Schoonbrood
 71. Portretkop Nico van Selst
 72. Kinderkopje Ninette Bollen
 73. Reliëf met portretkop Henri Jonas
 74. Kinderkopje Jean Bollen
 75. Monument Henri Hermans
 76. Portretbuste Pie de Bökkum
 77. Kameleon
 78. Konijn
 79. Het ontwaken
 80. Faun
 81. Moederweelde
 82. Eerste kus
 83. Zeehond
 84. Aap
 85. Lynx
 86. Eekhoorn
 87. Pierrot en meisje
 88. Pottendraaier
 89. Schetsboek
 90. Serie van vier ansichtkaarten
 91. Schetsboek
 92. Schetsboek
 93. Schetsblad met faunen
 94. Schetsblad met feestende faunen
 95. Schetsblad met faunen
 96. Schetsblad met faun en apen
 97. Kaart met ex libris
 98. Taartring met familiekarikaturen
 99. Twee ontwerpen voor boekomslag De bonte storm
 100. De Minderbroeders 700 jaren in Maastricht
 101. Karikaturaal zelfportret
 102. Schetsblad met Bacchus

Bonnefantenmuseum Maastricht [42]
Van Cuypers tot Dibbets
20 oktober 2002 - 2 februari 2003
Groepsexpostie
Locatie: Bonnefantenmuseum, Avenue Ceramique 250, Maastricht
Werken van Charles Vos:

Kerncollectie:

 1. Globe
 2. L’après midi d’un faune
 3. Faun
 4. Sphinx
 5. De afdraaier
 6. Maskerade/ Pierrot en Colombine
 7. Jongen
 8. De eerste kus
 9. Tafeldecoratie dieren
 10. Hubertus
 11. Matthias (voorstudie)
 12. Kruiswegstatie, kruisafneming (voorstudie)
 13. 14e Kruiswegstatie, graflegging (voorstudie)
 14. Apollonia
 15. Maskerkop
 16. Faun
 17. Kegelaars
 18. Pieta
 19. Pieta
 20. Ontwerp gedenkteken Henri Hermans
 21. Ontwerp Mariamonument St Servaasklooster

ten11

 

 
Museum Spaans Gouvernement [43]
Gezicht van Maastricht: Beeldende kunst in Maastricht tussen 1900-1940
Locatie: Museum Spaans Gouvernement, Vrijthof te Maastricht
Werken van Charles Vos:
12 mei tot en met 2 juli 1995
57 Portret van Charles Jonas (circa 1925)
58 Portret van Henri Jonas (circa 1925)
59. Tiny Kaiser (circa 1930)
60. Omslag voor "De bonte storm"(1929)
61. Gasten tijdens het diner ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Henri Jonas op 5 mei 1928
62. Portret van Henriëtte den Breejen (1920)

zten21b zten21c

Henri Jonas                                                                   Tiny Kaiser

zten21d zten21e

omslag voor "de boonte storm"                                                                                  kaart 50ste verjaardag

zten21f

Henriëtte den Breejen

Schoonheid in devotie; katholieke avant-garde in de religieuze kunst en de strijd tegen de wansmaak 1920 – 1940
Museum Amstelkring Amsterdam
25 november 1996 tot 10 maart 1997
Groepsexpositie
Werken van Charles Vos:
Kruiswegstatie, 1931, gekleurd terracotta, Museum Jacob van Horne (bruikleen Catharijnenconvent Utrecht) cat. nr. 84
Mariabeeld (voorstudie Maria voor de KRO), gips, hoogte 23cm, particulier collectie (Sint Michielsgestel) cat. nr. 85
Madonna, ca. 1936, gepolychromeerde klei, hoogte 56cm en breedte 36cm, particulier collectie (Sint Michielsgestel) cat. nr. 86
Madonna met Kind en duifje, 1929, brons hoogte 34cm en breedte 9cm, particulier collectie (Sint Michielsgestel) cat. nr. 87
De verloren Zoon, ca. 1935, terracotta, hoogte 23cm en breedte 9cm, particulier collectie (Sint Michielsgestel) cat. nr. 884 werken [43a]
 
Egyptomania
Locatie: Museum Boymans van Beuningen Rotterdam
Augustus - november 1998
Werken van Charles Vos:
Asbakken, zeepbakjes en presse-papiers met het Sphinx logo van Charles Vos en Edmond Bellefroid [43b]
 
Gemeentemuseum Weert
Moeder Maria in Oost en West
01-05-2004 tot 04-07-2004
Groepsexpositie
Locatie: Gemeentemuseum Weert
Werken van Charles Vos:
De tentoonstelling Moeder Maria in Oost en West toont de verschillen en overeenkomsten in de uitbeelding van moeder Maria vanuit twee verschillende werelden. Enerzijds vanuit de orthodox Oost-Europese wereld door middel van een 15-tal iconen en anderzijds vanuit de West-Europese wereld door middel van beelden en schilderijen.
De tweede tentoonstelling Miraculeuze Onze Lieve Vrouw van Bijstand laat voorwerpen zien die te maken hebben met 600 jaar verering van Maria in Weert.
Bij de expositie is een eenvoudige catalogus uitgegeven. [44]

Centre Ceramique [45]
De Moules van Sphinx
3 september 2006 - 27 september 2006
Groepsexpositie
Locatie: Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50 te Maastricht
Werken van Charles Vos:
diverse moules

ten12 ten13

ten14 ten15

 

 

Museum Spaans Gouvernement [46]
Kunstenaars in dienst van de Sphinx. Tête à tête
31 maart 2007 - 24 juni 2007
Groepsexpositie
Locatie: Museum Spaans Gouvernement, Vrijthof te Maastricht
Werken van Charles Vos:

ten16 ten17

 

 

Marx en Marx [47]
Heropeningsexpositie
30-11-2007 tot 16-12-2007
Groepsexpositie
Locatie: galerie Marx en Marx in Valkenburg
Werken van Charles Vos:
 
Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne [48]
25 februari 2009 - 13 april 2009
groepsexpositie
Locatie: Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Markt 7 te Weert
Werken van Charles Vos:
1. Kruiswegstaties voor de Antonius van Paduakerk te Heerlen-Vrank, statie 1, 7 en 12 (cat. nr. 11)
2. Statie 2: Jezus neemt het kruis op (cat. nr. 15)  

ten18

Marx en Marx [49]
Jubileumexpositie, 10 jaar Marx en Marx
09-10-2009 tot 18-10-2009
Groepsexpositie
Locatie: galerie Marx en Marx in Valkenburg
Werken van Charles Vos:
 
Museum Land van Valkenburg
Charles Vos, beeldhouwer
Van Madonna tot Mooswief
30-09-2012 tot 25-11-2012
Individuele expositie
Locatie: Museum Land van Valkenburg in Valkenburg
Werken van Charles Vos

 

Werk
Bruikleen van
Aap
Meershoek van
Beer
Meershoek van
Caritas figuur met putto
Bonnefantenmuseum
Cecile en Guy dubbelportret
C. Vos
Cecile portretkopje
C. Vos
De eerste kus
Vervoort Stevens
De Mastreechter Staar
Centre Ceramique
Dionysius
Bonnefantenmuseum
Dionysius
Limburg Museum Venlo
Edmond Bellefroid portretkop
Limburg Museum Venlo
Fabrieksarbeider
Centre Ceramique
Faun met blaasinstrument
Bonnefantenmuseum
Faun met fluit
Bonnefantenmuseum
Fien Vos portretkop
Vos Huinen
Figuur op zeug en figurenop bezemsteel
Bonnefantenmuseum
Foto Kaïn op de vlucht
Vos Huinen
Fransiscus
Peters Smeets
Fransiscus met de zonnebloem
Jacob van Horne
H. Oda
Jacob van Horne
Heilig Hartbeeld
Museum Land van Valkenburg
Henri Hermans (ontwerp)
Bonnefantenmuseum
Het ontwaken
Peters Smeets
Hubertus (voorstudie)
Bonnefantenmuseum
Jacques Vos portretkop
Vos Huinen
Jeanne Vos portretkopje
Vos Huinen
Johannes de Evangelist
Vervoort Stevens
Jozef
Meershoek van
Jozef
Peters Smeets
Jozef (ontwerp)
Peters Smeets
kaasstolp
Centre Ceramique
Kegelaars
Bonnefantenmuseum
Kerstgroep
Vos Huinen
Kruiswegstatie II Jezus neemt het kruis (Genhout)
Peters Smeets
L'apres midi d'un faun
Bonnefantenmuseum
Liggende muze met cello van haar man
Bonnefantenmuseum
Madonna met Kind
Franciscanessen van de Heilige Jozef Valkenburg
Madonna met Kind
Peters Smeets
Madonna met Kind
Peters Smeets
Madonna met Kind (Mechelen)
Bonnefantenmuseum
Maria
Meershoek van
Mariamonument (ontwerp)
Bonnefantenmuseum
Marilène Lousberg
Peters Smeets
Maskarade
Meershoek van
Meisjeskopje
Peters Smeets
Mercurius
Peters Smeets
Moederweelde
Meershoek van
Monnik met Boek
Jacob van Horne
Mooswief (bankje voor bij)
Vos Huinen
Mooswief (ontwerp) 1)
Bonnefantenmuseum
Mooswief (ontwerp)
Vos Huinen
Naakte vrouw boven strijdtoneel
Bonnefantenmuseum
Naakte vrouw op sokkel
Bonnefantenmuseum
Optocht met de bok
Bonnefantenmuseum
Piëta
Peters Smeets
Pinguin
Meershoek van
Portret Charles Vos 2)
Vos Huinen
Portret Henriette Vos - Den Breejen 3)
Vos Huinen
Pottemenneke
Peters Smeets
Romeins jongetje
Peters Smeets
sauskom
Centre Ceramique
Servatius
Courtens Maastricht
soepterrine
Centre Ceramique
Sphinx
Peters Smeets
St. Antonius met Christuskind
Jacob van Horne
St. Jozef met Christuskind
Particulier bezit
theepot
Centre Ceramique
Theodoor Dorren plaquette
Museum Land van Valkenburg
Theresia van Liseux
Centre Ceramique
titelloos
Centre Ceramique
Twee kijvende vrouwen
Bonnefantenmuseum
Twee nimfen die druiven persen
Particulier bezit
Van wieg tot het graf (kruisigingsgroep)
Peters Smeets
Vechtende saters
Bonnefantenmuseum
Veronique portretkopje
Goffin
Zeehond
Meershoek van
Zeemeermin met lachende maan
Vos Huinen
Zittende faun
Dielemans Maessen
Zittende Fransiscus
Jacob van Horne
Zittende sater
Bonnefantenmuseum
zonder titel (tekening 1914)
Bonnefantenmuseum
Zwemmende zeemeermin
Vos Huinen
1. gietsel P. Sijen Beek tgv jubileumviering museum
2. Edmond Bellefroid
3. Edmond Bellefroid
 
 
Tekst persbericht:
Charles Vos (Maastricht 1888 - Maastricht 1954) is de beeldhouwer van het "Mooswief" op de Markt, van "Henric van Veldeke" op het Veldekeplein en van "Sint Servatius op de oude Maasbrug. Deze drie locaties liggen alle in Maastricht, maar feitelijk zijn in deze stad overal werken van zijn hand te vinden: beelden en gevelstenen in en aan gebouwen, standbeelden en monumenten in parken en op pleinen. Behalve de stad gaf ook de R.K. Kerk hem vele opdrachten, dankzij het Rijke Roomse leven in de jaren 1930-1950. In talloze kerken van Limburg vinden we dan ook zijn heiligenbeelden en kruiswegstaties. Charles Vos geldt met dit omvangrijk oeuvre als de belangrijkste Limburgse beeldhouwer van de eerste helft van de 20e eeuw. De expositie laat profane en religieuze beelden zien, enkele voorstudies, aardewerkobjecten en tekeningen uit musea en particuliere collecties.
Ambachtelijk geschoold in de werkplaats van Pierre Cuypers in Roermond, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en de Rijksacademie in Amsterdam, ontwikkelt Charles Vos een vrije expressie, gekenmerkt door beweeglijke lijnen en de uitdrukking van emotie. De figuren van bijvoorbeeld zijn kruiswegstaties zijn realistisch weergegeven, maar hebben een emotioneel geladen blik, houding en gebaar en hun kleding heeft een "barokke" lijnvoering. Andere beelden zijn meer gestileerd op geometrische grondslag en vertonen invloed van Jugendstil en Art Deco.
De tentoonstelling wordt gemaakt in samenwerking met Isabelle Paulussen, die jarenlang onderzoek deed naar leven en werk van Charles Vos.

zten15

zten15b

zten15c

 

Centre Ceramique
Maria vol van Genade
Een tentoonstelling over Mariabeleving in Limburg
22 oktober 2013 - 14 september 2014
Groepsexpositie
Locatie: Centre Ceramique Maastricht

 

 

 

Onze 'Slevrouw' - 'us leef Maria' kent vele namen en gedaanten: Moeder van God, Vol van Genade, Onze Lieve Vrouw van Smarten, Altijd Maagd, Regina Coeli, Sterre der Zee, Onbevlekt Hart, Vol van Erbarmen.Miljarden mensen op de hele wereld roepen de Heilige Maagd aan. Ook in Limburg. In bijna ieder Limburgs dorp staat wel een Mariakapel, waar weinigen langs lopen zonder Maria te groeten of een kaars aan te steken. De tentoonstelling 'Maria, vol van genade' gaat over de immense populariteit van deze vrouw die, volgens sommigen niet, maar volgens heel veel mensen wèl, 2013 jaar geleden een bijzonder kind kreeg. Al dan niet Onbevlekt Ontvangen, feit is dat Maria ontelbaar veel mensen troost en inspiratie geboden heeft.

In deze tentoonstelling houden we het klein: het gaat over Mariabeleving in Limburg. Een tentoonstelling over Limburgse Marialegendes, kapellen, bedevaartsoorden en tochten, waarin ook Bijbelverhalen zijn opgenomen. Daarnaast is er veel aandacht voor de volksdevotie waarin heel veel beelden, voorwerpen en persoonlijke anekdotes van Limburgers die iets (of heel veel) met Onze Lieve Vrouw hebben, te zien zijn.

 

 

 

Werken van Charles Vos:
Maria (buste)
Charles Vos heeft een gipsen model gemaakt van Maria (buste), hoogte 24cm. Als dit model werd goedgekeurd werd er een moule gemaakt en vervolgens kon het in productie worden genomen door de Sphinx. De buste van Maria is echter nooit in productie genomen. (collectie Centre Ceramique)
  
Maria met Kind
Voorstudie Maria-geloftebeeld dat geplaatst werd op Raadhuisplein te Tegelen (collectie Bonnefantenmuseum)

 

Museum Land van Valkenburg
Gloria
Een Hemelse Belevenis
Door Janneke Laheije en kerstvoorstellingen door Limburgse kunstenaars
17-11-2013 tot en met 05-01-2014
Groepsexpositie
Locatie: Museum Land van Valkenburg in Valkenburg
Werken van Charles Vos:
De Heilige familie (chamotte klei)
De Heilige Familie (uit de Sphinxcollectie: standaarduitvoering wit)
De Heilige Familie (uit de Sphinxcollectie: met gouden stralen)
Alle drie de werken uit de collectie Peters Smeets
 

1336a 1336b

 

 

   

 

linker vitrinekast (in het midden) tweemaal Heilige Familie uit Sphinxcollectie

rechter vitrinekast (onder) Heilige Familie van chamotte klei

foto's Peters Smeets

 

Museum aan het Vrijthof

Rob Graafland

Vanaf half oktober 2013 is de semi-permanente tentoonstelling “Rob Graafland” geopend.

Locatie: Museum aan het Vrijthof, Vrijthof 18, 6211 LD Maastricht

Rob Graafland (1875-1940) werd, na zijn studie in Amsterdam, tekenleraar aan het Stadsteekeninstituut in Maastricht. Hij stond aan de basis van de “Limburgse Kunstkring”.

Graafland was een ambitieuze, jonge docent en wilde het talent van zijn leerlingen verder ontwikkelen. Samen met het Stadsteekeninstituut richtte hij de Zondagsschool voor Decoratieve Kunsten op. Hij had enkele zeer begaafde studenten zoals Jules Brouwers, Charles Hollman, Jean Grégoire, Edmond Bellefroid en Henri Jonas. Zijn groep leerlingen werd later ‘De klas Graafland’ genoemd. Uiteindelijk is hij met zijn Zondagsschildersschool en tekenonderwijs de voorloper en grondlegger geweest voor de ontwikkeling van een Kunstnijverheidsschool en de latere Jan van Eyckacademie in Maastricht. [50]

Werken van Charles Vos:
De leste zwegel (de laatste lucifer) [51]
Het originele beeld is in klei en gemaakt door Frans van de Laar.
Van Charles Vos: afgietsel biscuit  [52], niet gesigneerd, jaren dertig van de vorige eeuw

 

 

 beeld Frans van de Laar                beeld van Charles Vos 

uit de collectie Ger Eenens Collection Netherlands

 

 

De heilige familie

Particulier bezit [53]

Gipsen afgietsel van het originele porseleinen Kersttafereel

 

 

uit collectie pastoor Van Oss, Schimmert

 

 
Museum aan het Vrijthof
A small tribute to Tefaf
11 maart tot en met 1 juni 2014
Groepsexpositie
Locatie: Museum aan het Vrijthof, Maastricht

Werken van Charles Vos: [54]
In een vitrine zijn een viertal werken van Charles Vos geëxposeerd.
De veelzijdigheid van de beeldhouwer Vos wordt tot uitdrukking gebracht door de keuze van werken uitgevoerd in vier verschillende materialen:
1. Mercurius
Brons.
Ongedateerd, gesigneerd middels een toegevoegd attribuut nl. een vos.
Afmetingen: hoogte 76cm, breedte 28cm, lengte 31cm.
2. Het ontwaken
Gebakken klei, geglazuurd.
Niet gesigneerd, niet gemerkt, gedateerd '1927' rechts opzij
Afmetingen: hoogte 50,5cm, breedte 27cm en diepte 20,5cm
Het beeld werd vervaardigd ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Prinses Juliana.
3. Hubertus
Eikenhouten .
Afmeting: 58cm hoog, gesigneerd.
4. Joris op paard met draak
Geglazuurde klei.
Afmetingen: hoogte 44 cm, breedte 37cm, gesigneerd CH. VOS (in de nek van het paard), niet gedateerd.
 
 
affiche van de tetoonstelling (gedeeltelijk)
 
                             foto's het ontwaken en H. Hubertus (collectie familie Peters Smeets)
 
 
Charles Vos aan het werk in zijn atelier aan het beeld van Hubertus
 
 
Museum aan het Vrijthof
15 juni tot en met 16 november 2014
Stilstaan bij Charles Vos (ter herinnering dat Charles Vos 60 jaar geleden overleed)
solo expositie aangevuld met werken van zijn kunstenaarsvrienden van de bende van de Suisse
organisatie: Museum aan het Vrijthof in samenwerking met www.charlesvos.nl en de familie Peters Smeets
Locatie: Museum aan het Vrijthof, Maastricht

Werken van Charles Vos: 

Het atelier van Charles Vos
“Het moge wellicht iets overdreven zijn te zeggen, dat alle beeldhouwers der laatste generaties hier uit de jas van Charles Vos gekropen zijn, doch op enkelen na hebben ze bij hem het vak geleerd en hebben zij gewild of ongewild, iets, soms veel van Vos’ geest geërfd.” (Lou Maas, 1954)
1. Karikaturale postkaarten, diverse foto’s en schetsen, eerste helft 20e eeuw 2
2. Voorstudie Onze Lieve Vrouw van Binderen (Binderen) 1
3. Voorstudie Onze Lieve Vrouw van Mechelen (Mechelen) 3
4. Voorstudie Hubertus (Hertogsingel) 3
5. Voorstudie Matthias (Boschstraat) 3
6. Voorstudie Petrus Canisius (Tongersestraat) 4
7. Voorstudie H Gerardus Majella (Gerardus Majellakerk, Heerlen) 1
8. Geen werk Vos
9. Geen werk Vos
10. Voorstudie Kruiswegstatie ‘I Jezus ter dood veroordeeld’ ( Hubertuskerk, Genhout) 6
11. Eekhoorn, Kameleon en Heilige Familie (originele Sphinx mallen) 5
12. Petran Vermeulen, Portret van Charles Vos 2
13. Voorstudie Kruiswegstatie ‘VIII Jezus ontmoet de wenende vrouwen’ ( Hubertuskerk, Genhout) 6
14. Voorstudie Jozef met Kind (Petrus Bandenkerk) 1
15. Ontwerp Heilig Hartbeeld (Gelderseweg Sittard) 1
Charles Vos bij de Sphinx
Charles Vos was in de jaren 1928-1929 werkzaam als ontwerper bij de Maastrichtse aardewerkfabriek ‘De Sphinx’. De toenmalige directeur W. Bonemeijer wilde het bedrijf meer richten op kunstaardewerk. Charles Vos ontwierp voornamelijk dierfiguren, enkele heiligenfiguren en een servies genaamd ‘Globe’.
16. Het Ontwaken 1
17. Franciscus 1
18. Kinderbuste 1
19. Eerste Kus 1
20. Aap 1
21. Pottemenneke (mal) 5
22. Pottemenneke (model) 1
23. Pottemenneke 1
24. Lamp Eterna. Reclamebeeld 1
25. Servies ‘Globe’ (sauskom, kaasstolp, theepot, soepterrine) 5
26. Sphinx 1
Muzen Faunen en Saters
 “Hij bezat als oude man nog de kwajongensachtige ondeugendheid van een oprecht blijmoedig en ongekunsteld mens.”
27. Liggende muze met cello 3
28. Centaur 1
29. Faun 3
30. Faun 3
31. Zittende sater met panfluit 3
32. L’apres-midi d’un faune 3
33. Mercurius 1
De Bende van de Suisse
34. Portret van de concertpianiste Tiny Kaiser 3
35. Borstbeeld van Henri Jonas 3
36. Portretbuste Frans van de Laar 1
37. Geen werk Vos
38. Portretbuste Edmond Bellefroid 7
Vervolg tentoonstelling op de eerste verdieping, na de TEFAF zaal
Familieportretten
39. Portretbuste Henriëtte den Breejen 2
40. Portretkopje Fien Vos 2
41. Portretbuste Jacques Vos 2
42. Portretkop Jeanne Vos 2
Overige Beelden
43. Kegelaars 3
44. Vacantie 1
45. Verliefd Stel 1
46. Portretkopje Henriëtte Lousberg 2
47. Allegorie Wasserij De Lelie 2
48. Portretbuste gebroeders Lousberg 8
49. Portretbuste Marielène Lousberg 1
Religieuze beelden
In de loop van de dertiger jaren kreeg Charles Vos steeds meer opdrachten en het aantal bleef groeien tot in de jaren vijftig. De opdrachten kwamen voornamelijk vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. Er was veel geld voor nieuwe kerken en restauraties van kerkgebouwen. Zodoende vervaardigde Charles Vos een zeer groot aantal religieuze beelden. De beelden moesten voldoen aan de voorschriften van het Bisdom en werden vooraf gekeurd door de Bisschoppelijke Commissie. De beelden van Charles Vos zijn veelzijdig en hebben een experimenteel karakter. Hij vervaardigde aan de ene kant beelden met baanbrekende elementen en aan de andere kant volkse, sentimentele sculpturen. Zijn kracht lag in zijn handvaardigheid - hij kon overweg met alle materialen - en het uitdrukken
van gevoelens.
50. Kruisbeeld Christuskop 1
51. Kruisbeeld 1
52. Maria met kind 1
53. Heilige Dionysius 7
54. Franciscus van Assisi 4
55. Maria met Kind 1
56. Maria met Kind 1
57. Maria met Kind 1
58. Jozef met Kind 1
59. Piëta, Voorstudie grafmonument Jules M.A. Bellefroid en A.M.C. Bellefroid-Fourage 1
60. Franciscus met zonnebloem 4
61. Replica Maria Koningin der Aarde (origineel K.R.O. Hilversum) 2
62. Voorstudie Heilige Agnes (kerk van de Goede Herder, Wassenaar) 1
63. Hubertus 1
64. De heilige drie-eenheid 1
65. Zittende Franciscus 4
66. Kruiswegstatie ‘I Jezus ter dood veroordeeld’ (bestemd voor kerk in Waspik) 2
67. De heilige Joris op paard en draak 1
68. De heilige Oda 4

Nummer achter werk is uit welke collectie het afkomstig is:
1 collectie E.Peters Smeets
2 particuliere collectie
3 collectie Bonnefantenmuseum
4 collectie Gemeentemuseum Weert
5 collectie Centre Cereamique
6 collectie parochiekerk  Genhout
7 Limburgs Museum
8 collectie Wagner-De Wit

  
 
 
flyer van de tentoonstelling
 
 
 
Johan Piets, Linda Eversteijn (Museum aan het Vrijthof), fam. Peters-Smeets
 
  
 
 
 
 
 Uit het gastenboek (collectie Peters Smeets)
 
1339i
1339j
1339k
1339l
1339m
 
 
Centre Céramique 
Centre Céramique
7 juli - 11 oktober 2015
Mieljaar
Herkenning, ontdekking en beleving van 60 jaar Maastricht!
 
Werken van Charles Vos:
Theresia van Liseux
Jozef met Kind
Heilig Hart
Twee sphinxen (een grote en een kleinere) afgietsels van werken van Vos
1340d
 
Bonnefantenmuseum
Ceramix (Ceramix Maastricht)
Groepsexpositie
Locatie: Bonnefantenmuseum te Maastricht
CERAMIX
16 oktober 2015 – 31 januari 2016
Ceramix vertelt aan de hand van meer dan 250 kunstwerken het verhaal van de keramische kunst vanaf het begin van de vorige eeuw tot heden, met ruime aandacht voor de naoorlogse artistieke keramiek productie en hedendaagse kunst in Europa, Noord-Amerika en Azië. Er zijn kunstenaars geselecteerd die in uiteenlopende vormen het materiaal hebben gebruikt, van schilderijen en sculpturen tot installaties in gemengde techniek.
De première van deze tentoonstelling vindt plaats in Maastricht. In het voorjaar 2016 reist de tentoonstelling naar Parijs en Sèvres.
Werken van Charles Vos:
Caritasfiguur met putto
1341c 
 
CERAMIX MAASTRICHT:
14 november 2015 - 20 Maart 2016 (verlengd tot 20 november 2016, nogmaals verlengd tot 28 mei 2017)
De tentoonstelling is “het kleine broertje” van de grote tentoonstelling Ceramix en vindt plaats in de corridors op de eerste verdieping.
Collectie Polling
Het echtpaar Aak en Arie Pollings verzamelde tienduizenden stukken aardewerk uit Maastrichtse aardewerkfabrieken. In 1993 verkochten ze hun verzameling aan het Bonnefanten voor de symbolische prijs van één gulden. Tijdens de tentoonstelling CERAMIX zal een kleine presentatie van deze producten te zien zijn. Speciale aandacht is er voor de producten van de Société Céramique (de fabriek die decennia lang stond op de plek waar nu het museum staat). Dat gebeurt onder andere door een studieproject in samenwerking met de Vereniging Maastrichts Aardewerk: de inventarisatie van de duizenden stukken aardewerk van de Société Céramique uit de collectie Polling van het museum.
Werken van Charles Vos:
Voorstudie St. Hubertus                                 
L’Apres-midi d’un faune                       
Sphinx (collectie mevrouw Brouwers Maastricht)                                                    
De eerste kus                                                
Servies Globe:    Terrine met deksel en aardappelschaal                                           
IJsbeer
Konijn
Pinguïn
Aap
Eekhoorn
Bruine beer
Bizon
De leste zwegel 
 
1341b
Uit onderzoek is gebleken dat deze sphinx geen origineel beeld is
In de jaren zestig van de vorige eeuw is de originele mal gebruikt om deze sphinx te vervaardigen
1341d
42. Museum Valkenburg
Limburgse Beeldende kunst uit de periode 1910-1975. De passie van kunstverzamelaar Tom Cremers Museum Valkenburg, Grote Straat 31 Valkenburg
28 april - 30 juni 2024
Maastrichtenaar en jurist Tom Cremers is liefhebber en verzamelaar van met name Limburgse kunst. Hij verzamelt schilderijen, tekeningen, etsen en beelden van  kunstenaars die in Maastricht  werkzaam waren. Hij bezit een nagenoeg volledig overzicht van werken van  Limburgse  kunstenaars uit die periode, zoals Rob Graafland, Edmond Bellefroid,  Henri Jonas, Guillaume Eberhard , Han Jelinger, Charles Hollman,  Charles Eijck, Hubert Levigne,  Charles Vos, Willy Gorissen en vele anderen.
Een selectie uit deze verzameling wordt gepresenteerd in de Charles Eijckzaal van Museum Valkenburg.
Werken van Charles Vos
Aap
Kikvors
De afdraaier
Maskarade
Bruine Beer
Ontwerptekening Kaïn
Zittende faun
Caritas figuur met putto
Servaas: devotiebeeld
OLV Sterre der Zee (met omschrijving Stella Duce)
Jozef met Christuskind (Canisiusschool)
Sphinx
Stanislaus
Heilig Hart ("voici le coeur qui a tant aimé les hommes")
Kerstgroep
 
1342h.JPG

[1] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos)
[1a] De Tijd 27 december 1920
[2] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos) Opm.: Literatuur: Baard, tentoonstellingen-catalogi (NBC 20.13) Stedelijk Museum Amsterdam (nog niet geraadpleegd)
[2a] De Tijd 27 augustus 1925
[2b] De Tijd 26 augustus 1925
[2c] De Tijd 27 augustus 1925
[2d] Het stenen gebed, St. Bernulphus-huis, Maastricht 1929
[2e] Catelogus van de teoonstelling
[3] Adams, naar aanleiding van de Tentoonstelling van Moderne Kunst te Rolduc, Rolduc Jaarboek 1930 en Pouls, Ware schoonheid of louter praal. De bisschoppelijke bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst van Limburg, Maastricht 2002, blz. 268
[4] Rolduc van 1 t/m 8 aug 1929, catalogus,  Maastricht 1929
[4a] Limburger Koerier van 26 maart 1930, Limburgsch Dagblad van 26 maart 1930, Limburgsch Dagblad van 16 april 1930. Het beeld staat nog steeds bij het ziekenhuis van Heerlen.
[4b] De Tijd 26 juli 1930
[4c] De Tijd 30 september 1930
[4c] Limburgsch Dagblad 8 april 1931
[5] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos) en Kunst en moraal, Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad 16-05-1931 (avondeditie); Tentoonstelling ter gelegenheid van de katholiekendagen in De Nieuwe Koerier van 18 mei 1931;Limburgsch Dagblad 30 mei 1931, Het Volk 16 mei 1931, De Tijd 16 mei 1931
[5a] Algemeen Handelsblad 9 juni 1931
[5b] De Tijd 6 juni 1931
[5c] Limburgsch Dagblad 6 juni 1931
[5d] Limburgsch Dagblad 19 december 1931
[5e] Limburgsch Dagblad 28 december 1931
[6] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos); De Tijd 26 juli 1932; Het Vaderland 25 juli 1932; Limburger Koerier 27 juli 1932
[7] Tentoonstelling Kerkelijke Kunst, Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad 25-07-1932 (avondeditie)
[8] Het Nationaal Maria-congres te Nijmegen in De Nieuwe Koerier van 8 augustus 1932
[9] Maastricht, Limburgsche Kunstenaars in De Nieuwe Koerier van 19 oktober 1932
[10] Roermond, Limburgsche Kunstkring, Opening tentoonstelling in De Nieuwe Koerier van 7 november 1932
[11] Kunst en Letteren, "Limburgia"-tentoonstelling in Huize "Belvoir" te Nijmegen tot 11 juni in de De Nieuwe Koerier van 3 juni 1933; Algemeen Handelsblad 22 mei 1933
[12] Limburger Koerier, 2 augustus 1933
[13] Dickhaut, 1937 Hedendaagse Limburgsche Kunst, retrospectie reconstructie, Stg Historische Reeks Maastricht deel 5, Maastricht 1999, blz. 44 en 47; De Tijd 21 juni 1934; Limburgsch Dagblad 23 juni 1934
[13a] www.archieven.nl archief schilder- en tekenkundig genootschap Kunstliefde Utrecht, bijlage, lijst van tentoonstellingen
[13b] Limburgsch Dagblad 22 juni 1935; Limburger Koerier 16 maart en 20 juni 1935
[13c] Limburgsch Dagblad 3, 4 en 5 september 1934; Limburger Koerier 4 september 1934; Algemeen Handelsblad 30 oktober 1934.
[13c] Donkers Geert, Katholieke religieuze kunst in het kader van 750 jaar bestaan van de stad op http://bosschebladen.nl/media/pdf/2008-4Donkers.pdf
[13d] Beerends J., Het RK Bouwblad jg 7, nr 2, 22 augustus 1935
[14] Kusters; Pierre Kemp, een leven, Nijmegen 2010 blz 323
[15] De Limburgsche Kunstkring, tentoonstelling te Maastricht in De Nieuwe Koerier van 23 november 1935
[15a] Limburgsch Dagblad 29 oktober 1934
[16] Kusters; Pierre Kemp, een leven, Nijmegen 2010 blz 323,
[17] Limburgsche Kunstkring, Kunst en letteren, In het Stedelijke Museum te Maastricht in De Nieuwe Koerier van 12 november 1935; Limburgsch Dagblad 11 en 12 november 1935
[17a] Limburger Koerier van 7 en 30 december 1935
[18] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos); Limburger Koerier 12 maart 1936, De Tijd 12 maart 1936, De Tijd 17 maart 1936
; Limburger Koerier 9 april 1936; De Tijd 1 april 1936; Limburgsch Dagblad 4 april 1936
[19] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos)
[20] O.a. Limburgsche en Rijnlandse kunstenaars, Het Vaderland, 02-12-1936 (dageditie) ; Limburger Koerier 2 juni 1936, Limburgsch Dagblad 3 en 8 jnuni 1936, De Tijd 5, 6 en 15 juni 1936
[21] J.D.L., Tentoonstelling van Limburgsche Kunst in Aken, Limburger Koerier 19 juni 1936
[22] Tentoonstelling van Limburgsche Kunsten Aken, Limburger Koerier, 2 juni 1936 en Limburgsche Kunst, tentoonstelling in het Rijnland in De Nieuwe Koerier van 6 juni 1936
[23] Gelder, van H, Hedendaagsche Limburgsche Kunst, 's Gravenhage 30 october-1937-12 december, 'Gravenhage 1937 (catalogus Gemeentemuseum)
[24] Jos. De Gruyter, Hedendaagsche Kunst in het Gemeentemuseum (Den Haag) deel 1,  Het Vaderland 30-10-1937 ; Jos. De Gruyter, Hedendaagsche Kunst in het Gemeentemuseum (Den Haag) deel 1I, Het Vaderland 04-11-1937 ; Jos. De Gruyter, Hedendaagsche Kunst in het Gemeentemuseum (Den Haag) deel 1II, Het Vaderland 13-11-1937; Jos. De Gruyter, Hedendaagsche Kunst in het Gemeentemuseum (Den Haag) deel 1V, Het Vaderland 07-12-1937
Limburger Koerier 6-29 oktober 1937, 3-4-10-15-17-24-26-30 november 1937
Limburgsch Dagblad 2-13-14 november 1937, 7 december 1937
De Tijd 30 oktober 1937, 2-5 november 1937, 2 december 1937
[25] Dickhaut, 1937 Hedendaagse Limburgsche Kunst, retrospectie reconstructie, Stg Historische Reeks Maastricht deel 5, Maastricht 1999, blz. 49
[26] Kunsttentoonstelling te Weert, Limburger Koerier 23-07-1938 en Weert Tentoonstelling Limburgsche Kunstenaars, Limburger Koerier 16-07-1938 en Land van Weert, tentoonstelling van Limburgsche Kunstenaars in De Nieuwe Koerier van 23 juli 1938
[27] Limburgsche kunsttentoonstelling 1938, georganiseerd bij gelegenheid van het 40-jarig regeeringsjubileum van H. M. de Koningin in de voormalige Dominicanerkerk te Maastricht, 4-18 september 1938, (catologus) Maastricht 1938
[28] Limburgsche Kunsttentoonstelling, Het Vaderland, staat- en letterkundig nieuwsblad 15-08-1932 (dageditie)
[29] Dickhaut, 1937 Hedendaagse Limburgsche Kunst, retrospectie reconstructie, Stg Historische Reeks Maastricht deel 5, Maastricht 1999, blz. 49; de opsomming van werken: Eeretentoonstelling Charles Vos, Het Vaderland, staats- en letterkundig nieuwsblad, 21 september 1938; Maastricht. Charles Vos vijftig jaar. Huldiging van den beeldhouwer in De Nieuwe Koerier van 30 juli 1938
[30] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos)
[31] De afbeelding komt uit de Tijd van 5 april 1941
[31a] www.archieven.nl archief schilder- en tekenkundig genootschap Kunstliefde Utrecht, bijlage, lijst van tentoonstellingen
[31b] De Tijd  20 februari en 8 maart 1940
[31c] De Tijd 18 juli 1940
[32] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos); de afbeelding komt uit de Tijd van 5 april 1941; www.lumenchrist.nl, januari 2013; De Tijd, 17
maart, 22 maart, 31 maart, 4 april en 6 april 1941
[32a] Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 259
[32b] Rijksmuseum Amsterdam, catalogus Kunst in Vrijheid, Amsterdam 1945
[33] Gerijpte kunst 12 oktober - 17 november 1946, Gemeentemuseum Amsterdam, catelogus
[33b] Limburgs Dagblad 27 juni 1948
[33b1] Limburgsch Dagblad 7 juli 1849, Gazet van Limburg 4, 5, 6 en 9 juli 1949
[33c] Limburgs Dagblad 29 juli 1949
[34] Limburgse Kunst in Brunssum van 20 augustus tot en met 4 september 1949 (losse bijlage met catalogus)
[34a] Limburgs Dagblad 6 en 7 januari 1950
[34a1] Catalogus behorende bij de tentoonstelling uitgegeven door de Vereniging “Het Limburgs scheppend ambacht”, Maastricht 1950
[34b] Limburgs Dagblad 24 augustus 1950
[34c] Limburgs Dagblad 2 januari 1950
[34d] Limburgs Dagblad 4 en 8 augustus 1950
[34e] Dit betreft waarschijnlijk de kerstgroep van de St. Servaaskerk te Maastricht. Limburgs Dagblad 28 augustus 1950; De Tijd 21 augustus 1950; De Gooi- en Eemlander 2 september 1950
[34f] Dit is waarschijnlijk een model van een kruiswegstatie. Limburgs Dagblad 28 augustus 1950; De Tijd 21 augustus 1950; De Gooi- en Eemlander 2 september 1950
[35] Peel en Maas 14-4-1951
[35a] De spiegel van Limburg: een beeld van het dynamisch karakter van agrarisch Limburg; De Tijd 25 augustus 1951
[35b] De Tijd 7 augustus 1952
[35c] Limburgs Dagblad 27 september, 3, 4 en 8 oktober 1952
[35d] Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 259
[35e] Boek: Honderd jaar religieuze kunst in Nederland, Utrecht 1953 
[36] Kockelkoren, 8-5-1954
[36a] Limburgs Dagblad 18 december 1954
[36b] Limburgs Dagblad 31 maart 1955
[36c] De Tijd 6 augustus 1956
[36d] De Tijd 7 januari 1958
[36e] Limburgs Dagblad 2 en 6 februari 1962)
[36f] Limburgs Dagblad 14 november 1968
[36g] Leeuwarder Courant 19 september 1980
[36g1] Szénássy, Maastrichts Aardewerk 2, Industriële vormgevers bij Sphinx 1918-40, Beek 1980

[36h] Szénássy I.L., Maastrichts aardewerk 2. Industriële vormgevers bij de Sphinx 1918-1940.Tentoonstelling Bonnefantenmuseum 22/2 - 16/3 1980, Beek 1980

22 februari - 16 maart 1980

[37] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos)
[38] Bronnen:  Graatsma, Charles Vos straat-beelden, Maastricht 1988; Defesche, Charles Vos, Beeldhouwer in het leven van alle dag in het Limburgs Dagblad, 10 september 1988; Kusters, Eerbetoon aan straatbeeldhouwer Charles Vos in De Limburger, 10 september 1988; Beelden en schetsen van Charles Vos in De Limburger , 9 september 1988; Beelden met historie, in Beter Wonen een uitgave van de Maastrichtse Woningbouwvereniging Beter Wonen, 6e jaargang, nummer 3 september 1988 blz . 8-9; archief van Galerie Signe te Heerlen en gesprek met de heer Begas  (atelier Signe) op 20 juni 2011 .
[38a] Uitgewerkte tekst van de toespraak van Isabelle Paulussen, die zij hield bij de opening van de expositie en De Limburger 27 april 1993
[38b] A. van Pinxteren, Pronkstukken Venlo 650 jaar stad, Venlo 1993, blz. 198-200
RD.nl,19930831:newsml_ffa754aeba4d69233b040939f4f37e86
[39] Paulussen, Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
[40] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos)
[41] Geschreven toespraak van Isabelle Paulussen (gedateerd Maastricht 29 april 1993)
[42] www.limburgsekunst.nl (Charles Vos) en Bosch v d, Van Cuypers tot Dibbets, Maastricht 2002
[43] Dickhaut, Gezicht van Maastricht; beeldende kunst in Maastricht tussen 1900-1940, Vierkant Maastricht nr 22, Maastricht 1995, blz 134,
[43a] Schoonheid in devotie, Stichting Museum Amstelland, Amsterdam 1996. In het boek Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 259 staat dat er vier werken zijn tentoongesteld, in de catalogus worden vijf werken vermeld.
[43b] Boogard, Jac van den (redactie), Charles Vos beeldhouwer 1888-1954, Maastricht 2023, blz. 259
[44] www.galeries.nl, augustus 2010
[45] Affiche bij de tentoonstelling
[46] Affiche bij de tentoonstelling
[47] www.galeries.nl, augustus 2010
[48] Vercauteren van J,  Kruiswegen, de geschiedenis van de kruisweg 25.2 - 13.4 2009. Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 2009
[49] www.galeries.nl, augustus 2010
[50] www.robgraafland.nl, december 2013

[51] In bruikleen Ger Eenens Collection Netherlands

[52] Tekst bij beeld op de tentoonstelling; dit beeld is het ontwerp/originaal

[53] Pastoor Van Oss, Schimmert
[54] Collectie Peters Smeets
 
 
Read 18168 times Last modified on zondag, 02 juni 2024 08:21