www.charlesvos.nl

zondag, 14 juni 2009 00:00

Heilige Hart Van Jezus (Venlo)

Kerk:     Heilige Hart van Jezus

Adres:              Veldenseweg 2, 5914 ST Venlo
Architect:         Kayser, Jules
Kunstenaars:   Bergen, Raymond van
                        Eyck, Charles
                        Vos, Charles
                        Waterschoot van der Gracht, Gisèle

Werken van Charles Vos:

Kruiswegstaties
Kruiswegstaties in Franse zandsteen, naar een ontwerp van Charles Vos.
Op 16 maart 1943 vierde pastoor Strijkers (15-07-1894; 29-07-1969) zijn zilveren priesterfeest. Op nadrukkelijk verzoek van de jubilaris werd dit feest, gezien de toenmalige tijdsomstandigheden, enkel en alleen kerkelijk gevierd. Het werd door het kerkbestuur onder voorzitterschap van kapelaan Höppener voorbereid. Onder de parochianen zou een inzameling worden gehouden voor een cadeau. Pastoor Strijkers wenste dit geld te besteden aan een kruisweg voor de H. Hartkerk, de parochiekerk waardig.
De opdracht zou gegeven worden aan de Maastrichtse beeldhouwer Charles Vos. Na aftrek van enkele kosten was voor deze kruisweg een bedrag van fl. 3.747,74 (ongeveer € 1.700) beschikbaar. Op de eigenlijke feestdag was een ontwerp van een der staties in het jeugdhuis te bekijken.
Vos was voornemens deze kruisweg te maken van Franse zandsteen. Elke afbeelding zou
50 X 75cm groot zijn. In mei 1944 -pastoor Strijkers is dan al een jaar geen pastoor meer van de H. Hartkparochie- waren zeven staties gereed; deze werden echter pas in 1945 in de kerk geplaatst. [1]

 

"I. JEZUS TER DOOD VEROORDEELD."
Pontius Pilatus is aan de linkerzijde gezeten. Voor hem staat een priester met zijn rechterhand opgeheven en met zijn linkerhand naar Jezus wijzend. Aan de rechterzijde staat Jezus vastgebonden tussen twee soldaten. Een jongetje houdt Pilatus een bak met water voor waarin hij zijn handen wast "in onschuld".
 
"II JEZUS NEEMT HET KRUIS OP ZIJNE SCHOUDERS"
Jezus, in het midden staande, neemt het kruis door twee soldaten vastgehouden, over. De soldaat rechts, met zijn gezicht naar Jezus gericht, houdt het kruis bovenaan vast. De andere soldaat staat achter Jezus en omvat het onderste gedeelte met zijn rechterhand, zijn linkerhand omvat het bovendeel van de dwarsbalk. Aan beide buitenzijden staat een drukgebarende priester.

kk02a kk02b


"III. EERSTE VAL VAN JEZUS ONDER HET KRUIS"
Jezus valt voor de eerste keer. Hij steunt met zijn rechterhand op de grond. Het kruis ligt op zijn rug. Twee soldaten houden het kruis vast. De soldaat die voor Jezus staat houdt het kruis aan de bovenzijde met twee handen vast. De soldaat achter Jezus heeft zijn rechterbeen op het onderste deel van het kruis liggen en zijn linkerhand houdt de dwarsbalk tegen; met zijn rechterarm maakt hij een slaande beweging. Aan beide buitenzijden staat een drukgebarende priester.
 
"IV. JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER"
Jezus, die naar rechts loopt, draagt het kruis op zijn schouder. Maria loopt op hem toe en legt haar rechterhand op zijn gezicht. Jezus steekt zijn rechterarm uit naar Maria's linkerarm. Een man, achter Maria staande, legt zijn linkerhand op haar rug. Een soldaat, achter Jezus staande  met kort zwaard in de hand, ondersteunt mede het kruis. Helemaal links staat een priester. Uiterst rechts een tweede soldaat.

kk02c kk02d


"V SIMON HELPT JEZUS ZIJN KRUIS DRAGEN"
Jezus loopt naar rechts; het kruis op zijn schouder en met zijn handen de dwarsbalk ondersteunend. Simon loopt achter het kruis en omvat met zijn rechterarm het onderste deel van het kruis, zijn linkerhand ligt op de dwarsbalk. Voor Jezus staat, naar hem gericht, een soldaat met gedraaid lichaam die met zijn rechterarm voor de borst en in zijn hand een gesel, een slaande beweging naar Jezus maakt. Achter Simon staat een tweede soldaat die gebaard dat doorgelopen moet worden. Uiterst links staat een priester die zijn rechterhand op de linkerarm van de soldaat legt.
 
"VI. VERONICA DROOGT HET AANGEZICHT VAN JEZUS"
Jezus loopt, bijna bezwijkend onder de last van het kruis, naar rechts. Achter hem een druk gebarende soldaat die in zijn rechterhand dreigend een gesel vasthoudt. Uiterst links met gedraaid lichaam een priester. Veronica komt op Jezus toegelopen en droogt met een doek zijn aangezicht. Achter haar een tweede soldaat met gegeven rechterarm. Hij heeft een gesel in de hand. Achter deze soldaat nog een tweede priester.

kk02e kk02f

"VII TWEEDE VAL VAN JEZUS ONDER HET KRUIS"
Jezus is voor de tweede keer gevallen. Hij steunt op zijn handen en het kruis rust nog op zijn schouder. Een soldaat voor hem houdt het kruis met beide armen bovenaan vast. De soldaat achter Jezus heeft zijn rechterbeen onderaan op het kruis gelegd; zijn linkerhand houdt de dwarsbalk vast en zijn rechterhand rust op de schouder van Jezus. Naast deze soldaat staat een priester met opgeheven handen. Helemaal links twee wenende personen. De voorste heeft zijn hoofd wenend op de borst van de ander gelegd, die zijn linkerhand troostend op het gezicht van de ander legt.
 
"VIII JEZUS TROOST DE WEENENDE VROUWEN"
Jezus loopt naar rechts met het kruis rustend op zijn schouder en omklemd door zijn handen. Achter hem een soldaat die hem, door met zijn linkerarm te wijzen, dwingt door te lopen. Deze soldaat heeft in zijn rechterhand een gesel. Achter deze soldaat staat een druk wijzende priester. Voor Jezus zit een geknielde wenende vrouw. Drie vrouwen komen, erg ontdaan, op Jezus afgelopen.

kk02g kk02h

"VIIII. DERDE VAL VAN JEZUS."
Jezus is voor de derde keer gevallen en ligt languit op de grond. Zijn linkerarm gestrekt voor hem en zijn rechter naast hem. Het kruis wordt door een tweetal soldaten omhoog gehouden. Een staat voor het kruis met zijn rechterarm op het kruis en heeft een gesel in zijn geheven linkerhand. De soldaat achter het kruis houdt dit met twee handen vast. Aan beide buitenzijden een drukgebarende priester.
 
"X. JEZUS WORDT ONTKLEED."
In het midden staat Jezus naar de toeschouwer kijkend. De soldaten, met gedraaid lichaam, rechts en links naast hem, trekken zijn kleed uit. Jezus houdt het kleed voor zijn middel met beide handen vast. Aan beide buitenzijde staat een priester; de linker heeft een boek in zijn hand.

kk02i kk02j


" XI JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD"
Jezus, in het midden, hangt met gebogen hoofd naar rechts aan het kruis. Een soldaat (links van hem), met in zijn linkerhand een nagel en in de rechter een hamer, spijkert Jezus rechterarm op het kruis vast. Een andere soldaat (rechts naast hem) heeft in zijn linkerhand een nagel en in de rechter een hamer en spijkert Jezus linkerarm vast. Een geknielde soldaat spijkert de voeten vast aan het kruis. Hij houdt de nagel in zijn linkerhand en maakt met zijn rechterhand (met hamer) een slaande beweging. Er is nog een vierde soldaat (onder het kruis) die toekijkt.
 
"XII.  JEZUS STERFT AAN HET KRUIS"
Jezus is gestorven. Uiterst rechts loopt een soldaat weg. Uiterst links loopt een drukgebarende priester weg. Maria staat links onder het kruis en strekt haar rechterarm uit naar haar zoon. Rechts onder het kruis, met een geheven hand, Johannes.

kk02k kk02l

"XIII JEZUS VAN HET KRUIS GENOMEN."
Jezus is van het kruis afgenomen. Zijn ontzielde lichaam rust op de schoot van Maria. Zij ondersteunt hem met haar linkerhand. Haar rechterarm is uitgestrekt en haar blik is op de hemel gericht. Aan de andere zijde staat Johannes. Aan beide buitenzijden nog een persoon (rechts Maria Magdelena?)
 
"XIV. JEZUS WORDT IN HET GRAF GELEGD."
Het halfgeklede lichaam van Jezus ligt uitgestrekt op een lijkwade, die aan weerszijde wordt vastgehouden door Nicodemus en Jozef van Arimathea. Op de achtergrond staat Maria, een bezwijming nabij. Zij wordt ondersteund door Johannes; hij legt zijn rechterarm om haar heen. Naast Maria en Johannes staat een van de Heilige Vrouwen met een kelk (?) in haar handen.

kk02m kk02n

 

Antonius van Padua
Zandstenen beeld H. Antonius van Padua. 
Antonius is staande op een console ten voeten uit afgebeeld. Zijn benen staan enigszins gespreid waarbij de rechtervoet iets over de console staat. Hij draagt de ordepij met mantel; om zijn middel een koord en een rozenkrans. Zijn blik is enigszins schuin naar rechts gericht. Ter hoogte van zijn middel draagt hij op zijn open handen een boek. Op dit boek zit het kindje Jezus, met naast zijn linkerhand een wereldbol. Jezus zit ietwat gedraaid. Zijn linkerhand ligt op de wereldbol en zijn rechterhand is schuin naar boven gericht en rust op de pij van Antonius. Zijn linkerbeen is opgeheven en rust op de arm van de heilige.

kk02o

Jozef met kind
Zandstenen beeld H. Jozef met Kind. 
Jozef met baard en lange haren is staande op een console ten voeten uit afgebeeld. Hij draagt een kleed dat rond zijn middel is samengebonden. Zijn mantel, vastgehouden met zijn rechterhand, hangt over zijn schouder naar achteren. Zijn linkerbeen is naar voren geplaatst. Zijn blik is naar voren gericht en hij heeft geen contact met het aan zijn rechterzijde staande kindje Jezus. Jezus is ten voeten uit afgebeeld. Hij heeft eveneens zijn linkervoet vooruit geplaatst. Zijn rechterhand houdt hij op zijn hart en zijn linkerarm ligt in een hoek van negentig graden omhoog op het kleed van zijn vader. Hij heeft zijn hoofd enigszins gebogen en hij straalt vrolijkheid uit.

kk02p

Heilig Hart
H. Hartbeeld in hout.
Christus is staande ten voeten afgebeeld in een kleed met een koord rond zijn middel. Zijn hoofd met gesloten ogen is ietwat naar rechts boven gericht. Met zijn rechterhand wijst hij naar zijn Heilig Hart. Zijn linkerhand houdt hij onder zijn hart.

kk02q

Maria Onbevlekt Ontvangen
Houten beeld Maria Onbevlekt Ontvangen.
Maria staat op een halve bol ten voeten uit afgebeeld. Over haar geplooide kleed draagt ze een openvallende mantel die met een gesp sluit. Haar ogen zijn gesloten. Haar handen houdt zij langs haar lichaam, de handen open naar voren gericht.

kk02r

Gemma Galgani[2]
Gemma Galgani was de dochter van een arme apotheker. Zij leed veel vanwege haar slechte gezondheid en door het feit ze zichzelf niets toestond. Ze at nauwelijks, ze sliep weinig en op de kale grond en soms verwondde ze zichzelf. Op een dag had Gemma Galgani een visioen waarin de Heilige Gabriël van de Moeder van Smarten tot haar sprak. Deze heilige was in 1862 overleden, maar verrichtte in dit visioen een postuum wonder door Gemma te genezen van haar tuberculose. Gemma beleefde veel extases en bovennatuurlijke ervaringen. In 1899 had zij stigmata die op één moment in de week zichtbaar waren, en die ze elke week terug had. In 1900 kwamen hier ook de hoofdwonden van de doornenkroon bij. Vanaf 1901 zou ze ook wekelijks de wonden van de geseling te verduren hebben gekregen en dagelijks haar engelbewaarder hebben gezien.
Gemma is de patrones van de apothekers en de drogisten. Zij wordt speciaal vereerd door de kloosterorde der Passionisten, waar zij zelf ook had willen intreden. [3]
Gemma Galgani is staande op een console ten voeten uit afgebeeld. Haar rechtervoet is vooruit geplaatst. Zij draagt over haar kleed een driekwarts openvallende mantel met kraag die bij de hals is vastgemaakt. Haar haar draagt ze in een staart vanachter. Haar blik is naar links beneden gericht waar op de bovenkant van haar linkerhand ter borsthoogte een duif zit. Haar rechterhand heeft zij in een hoek van negentig graden ter borsthoogte ten opzichte van haar arm. Zowel op haar voeten als haar handen zijn stigmata te zien.

kk02s

Heilige Familie
Terracotta beeldengroep van de H. Familie. Atelier St. Joris te Beesel.
Op een console is de Heilige Familie afgebeeld. Maria, met wit kleed en blauwe mantel, is zittend afgebeeld met op haar schoot haar zoon die ze met haar linkerhand op borsthoogte vasthoudt. Haar andere arm heeft ze om het kind heen geslagen. Het kindje Jezus (met nimbus) zit met gekruiste beentjes; zijn open handen zijn naar boven geheven. Hij kijkt voor zich uit. Jozef staat aan de linkerzijde van zijn vrouw. Zijn rechterhand wijst naar de hemel. Zijn open linkerhand houdt hij langs zijn lichaam in de nabijheid van de linkerhand van het kind.

kk02t


[1] J.Quadvlieg, 75 jaar H,Hartparochie, geschiedenis en kroniek, Venlo april 1997
[2] Beeld staat in twee delen in de kelder van de pastorie (juli 2008)
[3]  Wikipedia, juli 2008
Read 3374 times Last modified on woensdag, 15 augustus 2018 15:39