www.charlesvos.nl

donderdag, 12 mei 2011 00:00

Heilig Hartbeeld (voormalig Veldekecollege)

Heilig Hart (voormalig Henric van Veldekecollege)

Oorspronkelijk: Henric Van Veldekecollege, Aylvalaan te Maastricht op het schoolplein achter de kapel.
In 1976 is het beeld door de Stichting Katholiek Onderwijs te Maastricht geschonken aan het Bonnefantenmuseum, gedateerd 1926
In 1863 werd in de Wet op het Middelbaar Onderwijs de oprichting van de Hoogere Burger School (HBS) aangekondigd. De gemeentelijke HBS werd opgericht in 1864 (locatie Helmstraat).
Johannes Mathias Souren, o.a. aalmoezenier van de Arbeid in Maastricht, bepleitte in het eerste decennium het oprichten van Katholiek onderwijs in Maastricht.
In 1916 werd een vereniging opgericht met het doel "de bevordering van het onderwijs in Katholieken geest te Maastricht". De katholieke HBS startte op het OLVrouweplein . Al snel was het gebouw te klein en werd tot nieuwbouw besloten. Architect Kaijser maakte een ontwerp voor het nieuwe gebouw dat in de Aylvalaan in Villapark zou moeten komen. Het gebouw moest bij aanvang van het schooljaar 1923-1924 gereed zijn.[1]
In oktober werd het gebouw ingezegend door de bisschop van Roermond, Mgr. Schrijnen.
Hij zei "dat deze dag een zonnedag voor hen was die het wel meenen met de toekomst van Katholiek Maastricht". Daarna heeft burgemeester Van Oppen er op gewezen dat Maastricht de hoofdstad ten slotte heeft gekregen, wat andere steden in Limburg al lang hadden.[2]
 
 
Op 23 maart 1926 werd het Zilveren Priesterfeest van Dr. Thijwissen, directeur van de RKHBS, gevierd. Hierbij werd hem een Heilig Hartbeeld aangeboden.
De dag startte 's morgens om acht uur met H. Mis voor de leerlingen in de schoolkapel, opgedragen door de godsdienstleraar de heer Spee. Om tien uur werd een plechtige Hoogmis in de kapel opgedragen door de jubilaris. Na afloop van deze mis  werd op de speelplaats door de Deken van Maastricht, de eerwaarde heer Wouters,  het Heilig Hartbeeld geïntroniseerd in aanwezigheid van verschillende pastoors en bestuursleden van Katholiek Onderwijs alsmede leraren en leerlingen. De Deken hield een korte toespraak waarin hij de betekenis van deze intronisatie uiteenzette en de bijzondere gunst vermeldde welke de bescherming van het H. Hart biedt. Een van de oudste leerlingen,  J. Pans, verrichtte de toewijding van de leerlingen aan het H. Hart.
Daarna vond de huldiging in de met tapijten en palmen versierde zaal plaats en werd de jubilaris toegesproken door de heer Schols, voorzitter van Katholiek Onderwijs. Hij schetste de verdiensten van de jubilaris bij de opvoeding van de jeugd. Hij vroeg hem het H. Hartbeeld te aanvaarden als een blijvend en passend aandenken van bestuur, leraren en leerlingen aan dit jubileum. Namens de leraren  sprak de heer Schröder de jubilaris toe en namens de leerlingen Neutelings en Beyersbergen. Tot slot sprak de heer Thijwissen een dankwoord uit en schonk de school nieuwe gebrandschilderde glazen voor de schoolkapel.
De feestelijkheden werden afgesloten met een receptie.[3]
 
 
In 1987 fuseerde het Henric van Veldeke College met de scholengemeenschap Oud Vroenhoven tot Trichter College. De nieuwe College werd gevestigd aan de Tongerseweg.
Het complex aan de Aylvalaan werd verbouwd tot een appartementencomplex met behoud van de oorspronkelijke gevel.[4]
 
 
In de eerste jaren als zelfstandig gevestigd beeldhouwer heeft Vos meerdere Heilig Hartbeelden gemaakt. In 1922 startte hij met een inzending voor de tentoonstelling van het St. Bernulphusgilde in Nijmegen. In 1923 volgde een beeld voor de Radbout Universiteit in Nijmegen. Beide beelden hebben een betrekkelijk traditionele uitstraling. De typische zwier en beweeglijkheid, waardoor Vos bekend werd, ontbreken nog. In het beeld voor het Veldeke College (1926) is een ontwikkeling naar de typische Vosstijl zichtbaar. Vooral de drapering van de mantel is veel minder strak.
Christus is "en face" en staande ten voeten uit afgebeeld. Met zijn rechterhand wijst hij naar zijn Heilig Hart. Zijn linkerarm houdt hij met geopende hand langs zijn lichaam. Over zijn kleed draagt hij een openvallende mantel waarop versieringen zijn aangebracht.
 
orm13a
 
intronisatie van het beeld op de speelplaats

 


[1] Bronzwaer, Het Veldeke, de geschiedenis van het Henric van Veldeke College en het Amerikaanse Negende Leger, Vierkant Maastricht deel 30, Stg Hist Reeks Maastricht, Maastricht 1998, blz. 13-22
[2] De Nieuwe Koerier, 3 november 1923
[3] De Nieuwe Koerier, 25 maart 1926, Limburger Koerier Maastricht 24 maart 1926
[4] Ubachs en Evers, Historische Encyclopedie Maastricht, Zutphen 2005, blz. 222
Read 2023 times Last modified on donderdag, 27 maart 2014 08:02