www.charlesvos.nl

zondag, 02 augustus 2009 00:00

Museum Jacob van Horne Weert

MUSEUM JACOB VAN HORNE

Adres: Markt 7, 6001 EJ Weert
In het voormalige gemeentehuis van Weert is het museum Jacob van Horne gevestigd met een grote collectie oude religieuze kunst. De collectie is onder te verdelen in Limburgse religieuze kunst en Franciscaanse kunst en cultuur. De Limburgse kunst stamt uit de periode 1350-1970 met prachtige middeleeuwse beelden en schilderijen, maar ook 19e en 20e eeuws werk van kunstenaars als Desiree Tonnaer, Pieter Cuypers, Charles Vos en Henri Jonas.
In de Fransiscuszaal zijn allerlei afbeeldingen van Fransiscus van Assisi, Antonius van Padua en andere heiligen van de Orde der Minderbroeders (zaal 9). Meerdere werken van Charles Vos  maken hiervan deel uit.
In zaal 10 (Lijden en sterven van Christus/Heiligen en attributen) zijn keramiekreliëfs van Charles Vos aanwezig. [1]

1. Ursulinen met kinderen
Reliëf van Ursulinen met kinderen.
Voorstudie van het reliëf boven de ingang van de voormalige Ursulinenschool in de Capucijnenstraat 118 te Maastricht.
Er zijn twee opvallende verschillen tussen dit voorontwerp en het definitieve werk. Boven staat rechts en links van Maria een tekstgedeelte (niet te ontcijferen). Voor de rechternon (voor de toeschouwer) zit een kind geknield.

4201otpmj01a

2. Servaas
Een beeld van St. Servatius
Het museum heeft twee exemplaren van dit beeld.
Groen gepatineerd gips hoogte 40,5 cm , gesigneerd zijkant Ch. Vos
Bisschop Servatius is ten voeten uit staande op een sokkel weergegeven. Op de sokkel staat de tekst S. SERVATIUS. Hij is gekleed in het bisschopsgewaad. Op de sokkel rust zijn staf die hij met zijn linkerhand vasthoudt. In zijn andere hand heeft hij de sleutel. Onderaan op de sokkel een schild met een vijfpuntige ster (het stadswapen van Maastricht). Dit beeld is in massa geproduceerd (Maastricht; atelier G. Hack-Rutten 1934). [2]

4202otpmj02a

3. Petrus Canisius 
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd [1939] *1
Hoogte 132 cm.; breedte 62 cm.; diepte 30 cm. *1
Collectie Orde der Jezuïeten, bruikleen aan Gemeentemusea Weert *1
Het beeld diende als model voor het circa drie meter hoge hardstenen beeld, geplaatst op de pyloon, rechts van de hoofdingang van het voormalige Jezuïeten 'Collegium Maximum', sinds 1980 universiteitsgebouw, te Maastricht. *1
Op het gipsen beeld zijn de naden van de stenen blokken ingekrast. *1

40203

foto Peters Smeets

4. Franciscus met de zonnebloem
Gebakken klei (lichtbruin gepatineerd); niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte 38 cm., breedte 11 cm., diepte 10 cm. *1
St. Franciscus is staande ten voeten uit afgebeeld met achterover gebogen hoofd. Met zijn kruiselings over elkaar geslagen armen en handen, houdt hij een groot kruis dicht tegen zich aan. St. Franciscus, wiens handen en voeten de stigmata tonen, draagt de
ordenspij. Ter linkerzijde zijn een vogel met uitslaande vleugels en daarboven een grote zonnebloem afgebeeld, verwijzend naar Franciscus'  predikingen voor de vogels, respectievelijk het aan hem toegedichte Zonnelied. *1

4204b 4204aotpmj04a

5. Zittende Franciscus
Particuliere collectie, Maastricht *1
Terracotta, bruin gepatineerd; gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte 24 cm., breedte 25 cm., diepte 14 cm. *1
Franciscus zit naar links gewend op een boomstam. Zijn linkerhand rust op een tak van de boom. Boomstam en tak werden zeer schetsmatig weergegeven en zijn dan ook pas in relatie met de ontwerptekening duidelijk als zodanig herkenbaar. In zijn omhooggeheven rechterhand is de aanzet voor een kruis zichtbaar. Franciscus houdt zijn blik ten hemel gericht. *1

4205

Ontwerptekening Franciscus (zittende)  
Particuliere collectie, Maastricht *1
Tekening, potlood, ingekleurd; gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte: 20,3 cm., breedte: 25,8 cm. *1
De tekening toont de heilige gezeten op een boomstam. In vergelijking met de studie in terracotta zijn details als de vogel en het kruis in zijn rechterhand veel beter uitgewerkt. *1

owt08a

afbeelding Paulussen

6. Franciscus van Assisi
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd [circa 1930] *1
Hoogte 87 cm.; breedte 31 cm.; diepte 21 cm. *1
St. Franciscus is staande ten voeten uit met naar voren gebogen hoofd afgebeeld in ordenspij. In zijn linkerhand houdt hij een kruis, terwijl zijn rechterarm en -hand, met de twee omhoog geheven vingers, een zegenend gebaar uitdrukt. Evenals zijn beide handen tonen zijn voeten - ter weerszijden waarvan zich twee bloemen bevinden - de stigmata. Het beeld toont Franciscus als boetedoener, een thema dat in de 17de eeuw ingang vond en tot in deze eeuw de meest gangbare uitbeelding van de heilige vormt. *1
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk te Nazareth Maastricht is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.

4206

foto:  Peters Smeets

7. Johannes de Evangelist
Collectie Orde Minderbroeders Nederland, bruikleen Gemeentemusea Weert
Keramiek, 28 cm hoog.
Dit beeldje is een model voor een groter beeld. Waarschijnlijk voor het beeld de kerk van de Goede Herder in Wassenaar. Charles Vos maakte, in navolging van de barokbeeldhouwers uit Vlaanderen en Italië, vaak dergelijke modellen (bozzetti genaamd) als voorstudie voor een groter werk. Op het voetstuk is de adelaar afgebeeld. [8]
Johannes is staande ten voeten uit afgebeeld. Zijn blik is naar rechts bovengericht. In zijn linkerhand houdt hij een opengeslagen boek vast. Met de andere hand wijst hij naar de tekst van het boek.
In een schetsblok van Charles Vos staat ook nog een tekening die betrekking heeft op dit beeld.

4207otpmj15a 52528o

8. Heilig Hart
Dit beeld is oorspronkelijk afkomstig uit de gesloopte kerk van de "broun paoters" aan de Tongersestraat in Maastricht en werd overgedragen aan de Antonius Paduakerk te Nazareth Maastricht. [9]
Op een console staat een Heilig Hartbeeld. Het hoofd, met baard en lange haren, is iets naar rechts gedraaid. Christus draagt een kleed tot op de voeten. Met zijn handen trekt hij, ter hoogte van het hart, zijn kleed uiteen om zijn Heilig Hart te tonen. Over het kleed draagt hij een rode mantel die zijn bovenlichaam deels vrij laat om zijn Heilig Hart te tonen.
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.
 
9. Verwijderd
 
10. Heilig Hart
Afkomstig uit particuliere collectie (te Maastricht)
Op een ovaal onderstuk staat het H. Hart ten voeten uit staande afgebeeld.
Hij draagt een sierlijk gedrapeerde mantel. Met beide handen houdt hij borsthoogte de mantel zodanig vast dat het H. Hart zichtbaar is.
Met twee gevleugelde engelen aan weerszijden onderaan.

40210

11. Lambertus  *1
Afkomstig uit particulier bezit (te Maastricht), 2009
Gebakken klei en bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd [1948]
Hoogte 46 cm., breedte 31 cm., diepte 7 cm.
H. Lambertus (Maastricht circa 640 - Luik circa 710) is als bisschop frontaal weergegeven, met op zijn linkerarm een opengeslagen boek. In de rechterhand houdt hij een deels afgebroken kromstaf. Aan zijn linkerzijde is vaag de vorm van een zittende man zichtbaar. Deze houdt in zijn hand een lans, die hij omhoog steekt.
De plastiek is een ontwerp voor een groot beeld, bedoeld voor het in 1948 gerestaureerde Emmaplein te Maastricht. Het beeld is echter nooit gerealiseerd. 
 
12. Odulphus
Afkomstig uit particulier bezit (te Maastricht), 2009
Gebakken klei en bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte 36 cm., breedte 17 cm., diepte 12 cm. *1
Odulphus heft zijn half uitgestrekte rechterarm zijwaarts. In zijn linkerhand houdt hij een opengeslagen boek. Links onderaan zijn voeten staat een leeg wapenschild. Het betreft hier een schets voor een houten beeld in het Sint Odulphus-lyceum te Tilburg. Het uiteindelijke beeld heeft echter een andere houding gekregen. *1
 
13. Jozef
Afkomstig uit particulier bezit (te Maastricht), 2009
Gebakken klei, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd. Hoogte 25,5 cm., breedte 12,6 cm., diepte 6,5 cm.*1
Het beeld toont een vaderlijke, jong uitziende Jozef, die het Christuskind bij zijn eerste stappen begeleidt. De linkerarm van Jozef is slechts gedeeltelijk gemodelleerd. Het betreft hier een studie voor het beeld in een buitennis van de St. Michielskerk te Sittard. Het beeld is uitgevoerd in een barokke stijl, geïnspireerd op 17de eeuwse Zuid-Nederlandse voorbeelden.
Deze schets is net als vele andere, die na Vos' overlijden in het atelier werden aangetroffen, gebakken om het object beter te kunnen bewaren. *1
 
14. Antonius van Padua
Collectie Orde Minderbroeders Nederland, bruikleen aan Gemeentemusea Weert *1
Gips, beige gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte: 60 cm., breedte: 36 cm., diepte: 21,5 cm. *1
H. Antonius is staande ten voeten uit afgebeeld. Terzijde van Antonius' linkerschouder is het driekwart naar rechts gewende en met gekruiste beentjes op een wolk zwevende Christuskind afgebeeld. Voorgesteld is de verschijning van Christus aan Antonius. Deze maakt een schrikgebaar. Bij hem ligt een opengeslagen boek, decoratief omgeven door een sierlijke lelietak. Dit Antoniusbeeld is een voorstudie voor het gelijknamige beeld in het 'St. Antoniushofje', gelegen naast de kerk van de H. Martelaren van Gorcum te Heerlen, een vestiging van de franciscanen. *1
 
15. Antonius van Padua
Collectie Orde Minderbroeders Fransiscanen, in bruikleen Gemeentemuseum Weert *1
Eikenhout; niet gesigneerd, niet gedateerd (omstreeks 1950). *1
Hoogte 140 cm., breedte 50 cm., diepte 25 cm. *1
Afkomstig uit de kapel van het voormalige franciscaanse college te Venray. *1
De in ordenspij geklede Antonius houdt het lachende Kindje met zijn rechterarm tegen zijn lichaam. In zijn linkerhand houdt hij een opengeslagen boek. Hij staat op een console. Aan zijn rechterzijde komt hieruit een lelietak die langs de pij omhoog klimt.[14]
  

4215botpmj16

16. Antonius van Padua
Zijpaneel altaar van de heilige Antonius van Padua in de Antonius van Paduakerk in Vrank (Heerlen)
Naast de kruiswegstaties maakte Vos ook diverse beelden voor deze kerk.
Dit is een voorstudie voor bovengenoemd altaar.
 
17. Monnik met boek
Collectie Gemeentemusea Weert, schenking van een particulier 1994 *1
Gebakken klei en bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte 29 cm., breedte 21 cm., diepte 18 cm. *1
Het beeld laat een monnik zien, zittend in driekwart profiel. In de linkerhand ligt een opengeslagen boek dat op zijn rechterknie rust, terwijl zijn hoofd omhoog gericht is. Zijn linkerarm rust op zijn linkerknie. De rechterarm is alleen tot aan de elleboog uitgewerkt, de onderarm ontbreekt. *1
 
 
18. Maria met Kind
Collectie Gemeentemusea Weert; schenking van de heer H. Steinmeijer, Hoorn *1
Gebakken klei en geglazuurd; niet gesigneerd, niet gedateerd [1948-1949] *1
Hoogte 47 cm., breedte 20 cm., diepte 16 cm. *1
Maria is 'en profile' en staande ten voeten uit - in een voortschrijdende beweging -afgebeeld. Maria kijkt naar het naakte Christuskind, dat op haar linkerheup rust en dat zij daarbij ondersteunt met haar linkerhand. Naar haar opkijkend reikt het Kind met beide handjes verlangend naar zijn Moeder. Het hoofd van Maria is getooid met een lange, witte sluier, waaronder een lok haar tevoorschijn komt, die over haar rechterschouder heenvalt. *1
Dit beeld was het huwelijksgeschenk van Jacques Vos, zoon van de beeldhouwer, aan diens studievriend te Groningen, de heer H. Steinmeijer, die in februari 1949 in het huwelijk was getreden. *1

4218otpmj07a

19. Maria met Kind
Collectie Orde Minderbroeders Franciscanen Nederland, bruikleen Gemeentemusea Weert *1
Gebakken klei en geglazuurd; niet gesigneerd, niet gedateerd [circa 1948] *1
Hoogte 35 cm., breedte 16 cm., diepte 14 cm.*1
Maria is met het naar links gewende hoofd 'en face' en staande ten voeten uit afgebeeld. Zij toont het aan de linkerzijde hoog tegen haar aan zittende naakte Christuskind, dat zij met haar linkerhand omklemt en met haar rechterhand ondersteunt. Met uitgespreide armpjes en opengehouden handjes kijkt het frontaal afgebeelde Kind de beschouwer aan. Maria, met een sluier bedekt hoofd, is gehuld in een lang gewaad. Haar blauwe mantel, waaronder beide armen breed verscholen gaan, sluit hoog aan de hals. Onder haar voeten kronkelt een lichtgroene slang, waarvan het lichaam de vorm van de plooival van Maria's gewaad volgt. *1
Het beeld is afkomstig uit het Franciscanerklooster te Maastricht en sluit wat betreft kleur en glazuur nauw aan bij voorgaande nummer. *1
 
20. Mantelmaria 
Collectie: Orde Minderbroeders Nederland; bruikleen Gemeentemusea Weert *1
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte 79 cm., breedte 105 cm., diepte 15 cm. *1
Maria is gezeten in een schuin naar voren aflopend perspectivisch sterk vertekende zetel, frontaal en ten voeten uit afgebeeld. Zij houdt met haar uitgestrekte armen een zeer brede mantel aan weerskanten omhoog. Onder deze schutsmantel bevinden zich een aantal Franciscanen. Hun expressieve handengebaar ondersteunt de bede tot de Moeder Gods, die met opgeheven hoofd en getooid met sluier en nimbus strak voor zich uitkijkt. Door de afwisseling in zowel de gebarende handen als de zwierige houding van de uitgebeelde Franciscanen, vertoont dit reliëf een grote dynamiek.*1
Het reliëf was oorspronkelijk bestemd voor het Franciscaanse klooster te Woerden. *1
 
21. Maria Onbevlekt Ontvangen
Gips, bruin gepatineerd; niet gedateerd [circa 1930] *1
Hoogte 77 cm., breedte 34 cm., diepte 16 cm. *1
Maria, gehuld in een sierlijk om haar heen gedrapeerde mantel is staande ten voeten uit afgebeeld. Onder haar voeten bevinden zich een maansikkel en een slang met een appel in de bek, die door Maria wordt vertrapt, als symbool van de overwinning van het kwaad door het goede. Maria houdt haar linkerhand, waarin zij een rand van haar mantel vasthoudt op haar borst, terwijl zij haar rechterarm met de opengehouden hand naar beneden uitstrekt.
Het betreft hier het ontwerp voor het lindehouten beeld van het Bernardinuscollege te Heerlen. *1
Na de sluiting van de Antonius van Paduakerk te Nazareth Maastricht is het beeld in 2009 overgedragen aan het Museum Jacob van Horne te Weert.
 
40221
22. Oda
Eikenhout, ongedateerd.
De heilige Oda (Sint-Oedenrode, 726) was een Ierse of Schotse blinde koningsdochter, die genezen werd nadat ze het graf van de heilige Lambertus van Maastricht in Luik bezocht had. Haar vader wilde haar vervolgens uithuwelijken maar ze vluchtte naar de Brabantgouw, waar ze zich na een aantal omzwervingen in het latere Sint-Oedenrode vestigde als kluizenaar.
H. Oda is "en face" staande afgebeeld. Zij draagt een lang kleed met daaroverheen een sjaal. In haar rechterhand houdt tegen haar borst aan een boeketje bloemen. In haar andere omhooggeheven arm heeft een ekster. Deze ekster kon bij gevaar de kluizenares waarschuwen.

4222

23. (voorstudies) Kruiswegstaties voor Antonius van Padua (Vrank-Heerlen)
In het museum bevinden zich een aantal voorstudies van de kruiswegstaties voor de Antonius van Paduakerk te Vrank (Heerlen).
 
Kruiswegstatie (model eerste)
Beschilderd gips, 44 bij 65 cm, 1931
Eerste ontwerp voor de kruisweg. [20]

4223aotpmj10a

Kruiswegstatie (model eerste)
Collectie Museum Catharijneconvent, Utrecht, bruikleen aan Gemeentemusea Weert
Gebakken klei en geglazuurd, 1931
Hoogte 84 cm., breedte 72,5 cm., diepte 26 cm. [21]
Slechts het rechtergedeelte van de statie is afgebeeld.

4223botpmj10b

Kruiswegstatie (model zevende)
Beschilderd gips, 43 bij 65 cm, 1931
Eerste ontwerp voor de kruisweg. [22]

4223cotpmj10c

Kruiswegstatie (model twaalfde)
Glazuurstudie 49 bij 70cm, 1930 [23]

4223otpmj10d

24. Kruiswegstatie (model veertiende)
Collectie Gemeentemuseum Den Haag, bruikleen aan Gemeentemusea Weert *1
Gebakken klei en geglazuurd, gesigneerd 'Ch Vos' en gedateerd '1941' rechts opzij *1
Hoogte 51 cm., breedte 80 cm., diepte 25 cm. *1
Het halfbeklede lichaam van Christus ligt uitgestrekt op een lijkwade, die aan weerszijden wordt vastgehouden door Nicodemus en Jozef van Arimathea. Op de achtergrond staat Maria, een bezwijming nabij. Zij wordt ondersteund door Johannes, terwijl haar uitgestrekte linkerarm wordt vastgehouden door een van de H. Vrouwen. De graflegging is gemaakt in de stijl van de kruiswegstaties van Beek-Genhout en Weert-Keent. *1
Dit beeld kan een model zijn, maar werd nooit gerealiseerd in een van de acht mij bekende kruiswegstaties.(JP)
Het beeld, dat gebakken is bij de plateelbakkerij 'De Sphinx' te Maastricht, werd in 1942 door het museum aangekocht van de kunstenaar. Het is lange tijd in bruikleen geweest aan het voormalige Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.

4224otpmj11a

25. Kruiswegstatie (tweede)
In bruikleen uit particuliere collectie Maastricht.
Eikenhout 70 bij 82 cm, circa 1952
Charles Vos maakte vier staties voor de St. Barthomeuskerk in Waspik. Door zijn overlijden in 1954 heeft hij dit project niet kunnen voltooien. Zijn assistent Jan Balendong heeft de kruisweg uit de kerk in Genhout in gips overgegoten en vervolgens in eiken gekapt.
De eerste statie van Vos bevindt zich in privébezit; de tweede statie is in bruikleen (particulier bezit Maastricht) gegeven aan het Van Hornemuseum, statie 4 (in particulier bezit) en 4 is zoek geraakt.
De door Vos gemaakte statie wijkt af van die gemaakt voor Waspik: tekst banderol, houding figuren en plaatsing van de priester.
Banderol: " Jezus neemt het kruis op".
Jezus draagt het kruis dat ondersteund wordt door twee soldaten. De soldaat links staat met zijn gezicht naar Jezus gericht en ondersteunt het onderste deel van de dwarsbalk van het kruis. De andere soldaat staat achter Jezus en omvat de dwarsbalk met beide handen. Een priester met een boek in zijn linkerhand staat aan de linkerzijde.
4225otpmj12a

25a. (Voorstudies) kruiswegstaties Antonius van Padua (Scharn-Maasstricht)

Kruiswegstatie (een)
Van Hornemuseum te Weert. [23a]
Gepolychromeerd gips, ongesigneerd. Afmetingen: Hoogte 95cm, Breedte 66cm, Diepte 11,5cm. [23b]
De definitieve uitvoering is gelijk aan de voorstudie
2104u 

foto V.I. Vos

Kruiswegstatie (vijfde)
Voorstudie van de vijfde Kruiswegstatie van de Kruisweg die nu in de kerk van Antonius van Padua te Scharn-Maastricht hangt. [26]

4225a

afbeelding: Museum

26. Kruis 
Collectie Gemeentemusea Weert; schenking van Dhr. Steinmeijer, Hoorn *1
Hoogte 46,5 cm.; breedte: 38,5 cm., diepte: 7 cm. *1
Het kruis is als industrieel product uitgevoerd. Er bestaan ook geglazuurde exemplaren van. *1
Het uitgemergelde lichaam van Jezus hangt met verdraaid lichaam aan het kruis. Zijn knieën  zijn naar buiten (rechts) gedraaid. Zijn hoofd valt op zijn linkerschouder. Zijn handen hangen slap omlaag.

4226otpmj13a

27. Piëta
Afkomstig uit particuliere collectie (te Maastricht), 2009
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Hoogte: 35 cm., breedte: 15 cm., diepte: 9 cm. *1
Maria is dwars, zittend weergegeven. Ze ondersteunt met haar rechterarm het dode lichaam van haar Zoon, die over haar schoot ligt. Haar hoofd heeft ze naar links gewend. Christus' rechterarm hangt langs het lichaam omlaag. Het zou bij dit beeld om een studie voor een grafbeeld kunnen gaan. *1
 
28. Crucifix
Afkomstig uit particuliere collectie (te Maastricht), 2009
Geglazuurd en gesigneerd en gedateerd
 
29. Corpus
Bij een heiligenbeeld (niet door Charles Vos gemaakt) was het corpus op het kruis verdwenen. Hij heeft voor dit beeld een corpus vervaardigd. [29]
Christus hangt aan het kruis. Zijn hoofd is enigszins naar rechts gedraaid en met een naar boven gerichte blik. Hij draagt slechts een lendendoek. Zijn voeten zijn kruislings over elkaar.

4229otpmj27a

30. Twee Koningen
Collectie Orde Minderbroeders Nederland, bruikleen Gemeentemusea Weert *1
Gips, bruin gepatineerd; niet gesigneerd, niet gedateerd *1
Knielende: hoogte: 41 cm.; breedte:  17 cm.; diepte: 20 cm.; staande: hoogte: 51 cm.; breedte: 17 cm.; diepte: 18 cm. *1
Modellen voor een kerststal, of delen daarvan. De zwarte koning (Casper) is staande afgebeeld, een kralenketting om de hals en in zijn linkerhand een pot. De tweede koning (Melchior met baard) is geknield weergegeven, het hoofd uit nederigheid gebogen. In zijn handen houdt hij een kastje. *1
4230otpmj14a
Casper
31. Pastoor Ars
Afkomstig uit particuliere collectie (te Maastricht), 2009
 
32. Majesta Dominus
Een voorstudie voor de Antonius van Paduakerk in Vrank (Heerlen).
 
33. Drie engelen
Zijpaneel Maria-altaar in de Antonius van Paduakerk Vrank (Heerlen)
Naast de kruiswegstaties maakte Vos ook diverse beelden voor deze kerk.
Dit is een voorstudie voor bovengenoemd altaar.
34. Franciscus [31] 
Geglazuurd terracotta, toegeschreven aan Charles Vos, gedateerd eerste helft van de twintigste eeuw.
Dit expressieve beeld toont Franciscus in extase met een rozenkrans rond zijn armen. Aan zijn voeten een beek met daarin vissen en rechts bloemen.

  
foto's  Peters Smeets
35. Heilige Familie
eikenhouten beeld, 1952, afkomstig uit de H. Familiekerk, Langeberg Brunssum.
Afm.: hoogte 85cm, breedte 60cm en diepte 28cm (ongeveer); 100kg
Op 16 december 1948 werd pastoor Rouwet geïnstalleerd in Langeberg. Hij ontving van de parochianen een enveloppe met een geldbedrag. Hij wilde het besteden aan de aankoop van een eikenhouten beeld van de Heilige Familie. Enkele parochianen gaven nog een extra gift. Vos kreeg de opdracht het beeld maken. De pastoor wilde dat elk gezin een foto van het beeld zou ontvangen. Het beeld stond tot de inzegening van de nieuwe kerk in 1952 in de noodkerk. De kerk werd op 16 juni aan de Heilige Dienst onttrokken.

36. Engel en duivel [32]
Engel en duivel, ongesigneerd, niet gedateerd, roodbakkende klei ongekleurd, hoogte 40cm, breedte 16,5cm en diepte 17cm. [33]
Op een rechthoekige console staat een engel in een S-houding. Het hoofd, met gesloten ogen, is naar beneden gericht. Met gebogen knieën (naar links) zijn de voeten aan de zijkant van de console geplaatst. De handen worden gevouwen voor de borst gehouden. Twee grote geschubde vleugels reiken tot op de console. De engel is devoot bidden uitgebeeld.
Aan de achterzijde onder de vleugels van de engel zit een duivel met gekruiste benen; zijn rechterbeen steunt tegen de knieholte van de engel, zijn ander been rust (aan de rechterkant voor de toeschouwer) op zijn rechtervoet. Met zijn linkerarm houdt hij zich vast aan de engel.
Zijn woest uitziende gezicht met grote spitse oren is afgewend naar links.

40236a  40236b

 foto's J.I. Vos


[1] www.museumweert.nl, 15 juli 2008
[2Dickhaut Hedendaagse Limburgse kunst, reprospectieve reconstructie, stg historische reeks deel 5, Maastricht 1999
[8Van Cauteren, Religieuze kunst in thema's, Weert juni 2008
[9Nilsen Kan er uit Nazareth iets goeds komen ,Maastricht 1978.  Mevr Isabel Paulussen (gesprek 22 november 2008) geeft aan dat dit beeld geen werk van Charles Vos is.
[[14Kaartje bij beeld in museum, juli 2008
[20Cauteren Van,  Kruiswegen; de geschiedenis van de kruisweg, catalogus bij de tentoonstelling van 25 februari - 13 april 2009 in het Van Hornemuseum in Weert
[21Bestand Catharijnenconvent, per email van Van Schoten, november 2008
[22Cauteren Van,  Kruiswegen; de geschiedenis van de kruisweg, catalogus bij de tentoonstelling van 25 februari - 13 april 2009 in het Van Hornemuseum in Weert
[23 Cauteren Van,  Kruiswegen; de geschiedenis van de kruisweg, catalogus bij de tentoonstelling van 25 februari - 13 april 2009 in het Van Hornemuseum in Weert
[23a] Collectie prof. Dr. J.J.Th. Vos; brief J.I. Vos 2 oktober 2013; aangeboden op veiling van Venduehuis Dickhaut te Maastricht 26-29 september 2014 vraagprijs € 400 - € 800, opgehouden; 2015 overgedragen aan Van Hornemuseum in Weert
[23b] brief J.I. Vos 2 oktober 2013
[26] Waarschijnlijk heeft de heer Teubner in 2012 het beeld aan het museum verkocht. Teubner; Email Joop Teubner op 12 en 15 juni 2012
[29Mondelinge mededeling J van Cauteren (Van Horne museum)  dd 25-03-2009
[31] tekst overgenomen van het kaartje dat bij het beeld ligt in het museum
[32] Collectie van prof. Dr. J.J.Th. Vos; brief J.I. Vos 2 oktober 2013
[33] brief J.I. Vos 2 oktober 2013
* 1 Paulussen  Charles Vos 1888-1954, tentoonstelling 13-11-1994 tot en met 29-01-1995, Gemeentemuseum voor Religieuze Kunst Jacob van Horne, Weert 1994
Read 3347 times Last modified on zondag, 19 augustus 2018 07:30