www.charlesvos.nl

donderdag, 15 januari 2015 00:00

Limburgse Land- en Tuinbouwbond

De LIMBURGSE LAND- EN TUINBOUWBOND (LTTB, Roermond) [1]
Landbouwhuis, Wilhelminasingel 35, 6041 CH Roermond (te betreden is de Steegstraat 5)
In 1849 werd de Maatschappij van Landbouw opgericht. Deze organisatie droeg niet de katholieke filosofie uit. De activiteiten waren voornamelijk gericht op economische aspecten. Het standsdenken ontbrak nog.
In 1896 werd de Limburgsche Christelijke Boerenbond opgericht. Hiermee werd de basis gelegd voor de katholieke landbouworganisatie zoals we die vandaag de dag nog kennen.
Op 15 januari 1901 fuseerden de Maatschappij van Landbouw en de Limburgsche Christelijke Boerenbond onder de naam Limbursche Landbouwbond. In 1919 werd de naam veranderd in Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LTTB).
In 1926 werd het vijfentwintig-jarig jubileum gevierd, in 1951 het vijftigjarig-jubileum. In 1951 werd een grote tentoonstelling onder de naam "de spiegel van Limburg" in Roermond gehouden. In beide jubileumjaren verscheen een gedenkboek.
In 1926 werd een borstbeeld van Jan Trijen onthuld, in 1951 een van Jan Verheggen.
In 1996 werd het honderd-jarig jubileum gevierd met het verschenen van een gedenkboek. Men beschouwde nu de LLTB als een vervolg van de in 1896 opgerichte Christelijke Boerenbond.
 
Borstbeeld Jan Truijen
Brons
Gesigneerd op de rechterschouder C. Vos '19, gedateerd 1919 (onthuld 1926)
Afmetingen: hoogte 48cm, breedte 56cm en diepte 29cm 
 
 
Op een console met de voorkant de tekst "JAN TRVYEN" is hij "en face" afgebeeld. Het beeld is mooi gedetailleerd uitgewerkt. Hij draagt een Koninklijke Onderscheiding op zijn linkerrever.
Vroeger toen het beeld nog in een monument was geplaatst, stond er een tekst bij.
JAN TRUIJEN
GEB. 24 MAART 1838
OVERL. 14 NOVEMBER 1919
EERSTE VOORZITTER VAN
DEN "ZUID-NED. ZUIVELBOND"
OPGERICHT 28 SEPT. 1893,
DEN "CHRIST. LIMB. BOERENBOND"
OPGERICHT 10 NOV. 1896,
DEN "LIMB. LANDBOUWBOND"
OPGERICHT 15 JANUARI 1901
ONTHULD 18 JANUARI 1926
 
In de vergadering van het hoofdbestuur van 26 oktober 1925 komt het beeld ter sprake. Het beeld wordt onthuld bij gelegenheid van het vijfentwintig-jarig van het LLTB.
In het blad van de LLTB "Land en Vee" van 22 januari 1926 werd beschreven dat het borstbeeld deel uitmaakte van een monument dat was ontworpen door de architect Franssen en stond in de tuin toenmalige Landbouwhuis. Het monument is naderhand verscheidene malen verplaatst. In 1951 werd het borstbeeld samen met dat van Verheggen geplaatst aan weerszijden van de ingangspoort van het Landbouwhuis aan de Wilhelminasingel. Na verbreding van de Wilhelminasingel verdwenen de beelden naar de kelder van het Landbouwhuis. In 1997 werden de beelden in de hal geplaatst [2] , waar ze nog steeds staan. [3]
 
Jan Truijen werd in klein gehucht bij Weert geboren op 24 maart 1838. Zijn eerste werkervaring deed hij op in het boerenbedrijf van zijn ouders. In 1862 werd hij, na het volgen van een opleiding, benoemd tot landmeter.
Daarnaast werd hij actief in het openbaar bestuur, eerst als lid van de gemeenteraad en later als wethouder in Weert en in 1869 werd hij gemeentesecretaris in Meijel. Na een periode in Neerkant (gemeente Deurne), de geboorteplaats van zijn echtgenote Maria Hendrica Venmans, gewoond te hebben, trok het gezin in 1878 naar Meijel waar hij was begonnen als molenaar en graanhandelaar. Vijf jaren later overleed zijn vrouw waardoor hij alleen achterbleef met drie kinderen; zijn zuster zorgde voortaan voor het gezin.
Truijen bekleedde weer openbare functies: Burgelijk Armenbestuur, gemeenteraad, lid van Provinciale Staten, wethouder van Meijel. Voor het kiesdistrict Weert werd hij in 1894 gekozen als lid van de Tweede Kamer. Dit bleef hij tot 1901. In periode 1895-1913 was hij burgemeester van Meijel.
Daarnaast stond hij aan de wieg een groot aantal agrarische organisaties, vaak nam hij de functie als voorzitter voor zijn rekening. In 1901 ontstond na een fusie de Limburgsche Landbouwbond, waar hij als voorzitter van een van de fusiepartners bij betrokken was. Hij werd voorzitter van de nieuwe Landbouwbond. In 1909 trad hij als gevolg van gezondheidsredenen af als voorzitter van de bond.
Op 14 november 1919 overleed de "boerenkoning" en werd begraven in zijn woonplaats Meijel. [4]
 

 

3231a 3231b

                  beeld Truijen op de oorspronkelijke plaats in door Franssen ontworpen monument        beeld van Truijen geplaatst naast de ingang Wilhelminasingel

foto's uit gedenkboek LLBT

 

3231c

borstbeeld van Jan Truijen (uit gedenkboek LLTB)

3231d1

borstbeeld van Jan Truijen op huidige locatie

Joannes Theodorus Verheggen
Brons
Gesigneerd aan de achterzijde Ch. Vos, gedateerd 1951
Afmetingen: hoogte 48cm, breedte 56cm en diepte 29cm 
 
Op een console met op de voorkant de tekst "TH.VERHEGGEN" is hij "en face" afgebeeld. Zijn blik is ietwat naar links gericht. Op zijn linkerrever draagt hij een Koninklijke Onderscheiding. 
 
Bij de viering van het vijftig-jarig bestaan van het LLTB in 1951 werd het borstbeeld onthuld op de tentoonstelling "Spiegel van Limburg", die gehouden werd in Roermond.
Na afloop van de tentoonstelling werd  het borstbeeld samen met dat van Truijen geplaatst aan weerszijden van de ingangspoort van het Landbouwhuis aan de Wilhelminasingel. Na verbreding van de Wilhelminasingel verdwenen de beelden naar de kelder van het Landbouwhuis. In 1997 werden de beelden in de hal geplaatst [5], waar ze nog steeds staan. [6]
 
Joannes Theodorus Verheggen werd op 28 november 1859 geboren te Buggenum, waar zijn ouders een agrarisch bedrijf runden. Op jonge leeftijd kreeg hij de leiding over het bedrijf. Daarnaast was actief op landbouworganisatorisch gebied. Hij was de grondlegger van de plaatselijke coöperatieve zuivelfabriek die later door samenwerking met andere coöperaties leidde tot oprichting van de Zuid-Nederlandse Zuivelbond; met Verheggen als initiatiefnemer.
Hij was betrokken bij de oprichting van de Limburgsche Christelijke Boerenbond in 1896. Vanaf het begin was hij bestuurslid van de Limburgse Landbouwbond. In 1909 volgde hij Jan Truijen op als voorzitter, een functie die hij bekleedde tot 1938.
Daarnaast was hij politiek actief in de gemeente Buggenum, eerst als gemeenteraadslid daarna als wethouder om in 1896 benoemd te worden tot burgemeester. Ook aan de provinciale politiek nam hij deel als lid van Provinciale Staten. Van 1915-1939 was hij lid van Gedeputeerde Staten, hij moest toen wel zijn burgemeesterschap opgeven.
Op 30 juni 1940 overleed hij te Buggenum.[7] 
 

 3231e1

borstbeeld van J.Th.Verheggen op huidige locatie 

 

[1] gebaseerd op:
Ament J., Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van den Limburgschen Land- en Tuinbouwbond 1901-1926, Roermond 1926
Planje J., Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond 1901-1951, Echt 1951
Korsten J., Standhouden door veranderingen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen1896-1996 , Nijmegen 1996
[2] RHCL EAN 1244 966, LLTB, stukken betreffende de borstbeelden van J. Truijen en J. Verheggen.
Brief van J. Korsten op 13 augustus 1998 gericht aan I. Paulussen.
[3] Email Van Haperen (LLTB) 16 januari 2015
[4] Korsten J., Standhouden door veranderingen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen1896-1996 , Nijmegen 1996 blz. 54.
[5] RHCL EAN 1244 966, LLTB, stukken betreffende de borstbeelden van J. Truijen en J. Verheggen.
Brief van J. Korsten op 13 augustus 1998 gericht aan I. Paulussen.
[6] Email Van Haperen (LLTB) 16 januari 2015
[7] Korsten J., Standhouden door veranderingen. De Limburgse Land- en Tuinbouwbond als behartiger van agrarische belangen1896-1996 , Nijmegen 1996 blz. 107.

 

Read 4496 times Last modified on donderdag, 02 februari 2023 08:30